Kerk in Actie zoekt coördinatoren voor de huis-aan-huiscollecte in 2024

Kerk in Actie heeft een vaste plaats op het landelijke collecterooster van het CBF in week 47. In 2024 is de collecteweek van 18 tot en met 23 november. De huis-aan-huiscollecte is een mooi project met een breed doel:

 • een keer per jaar huis-aan-huis geld ophalen voor mensen in nood
 • contact met mensen in de buurt
 • zichtbaarheid van het werk van Kerk in Actie in de wijk
 • samenwerken over kerkmuren heen

Hulp aan kinderen in Oekraïne

Ook in 2024 collecteert Kerk in Actie voor kinderen in Oekraïne. Zij hebben onze hulp nog steeds heel hard nodig. Lees hier hoe Kerk in Actie kinderen helpt met voedselpakketten, tijdelijk onderdak en psychosociale ondersteuning.

De collecte organiseren

De collectecoördinatoren organiseren de collecteweek in hun buurt, ondersteund door het landelijk collecteteam. In een aantal plaatsen is er samenwerking tussen de coördinator en de plaatselijke diaconie, in de meeste wijken organiseert de coördinator de huis-aan-huiscollecte apart van de plaatselijke kerk of gemeente. 

Coördinator Janet is enthousiast over het organiseren van de collecte in haar woonplaats. "Het contact met mijn collectanten vind ik erg waardevol”, vertelt ze. “Ook heb ik nieuwe, positieve mensen ontmoet die gevraagd zijn door Kerk in Actie en er hun schouders onder zetten. Van hen hoor ik dat het heel leuk is om tijdens het collecteren mensen uit de buurt te spreken. Een hele mooie bijvangst van deze collecte! Je samen inzetten voor een goed doel werkt verbindend, sociaal gezien en over kerkmuren heen."

Help mee

Kerk in Actie roept diaconieën van gemeenten die nog geen plaatselijke collectecoördinatoren hebben op om iemand in je gemeente te vragen coördinator te worden of een oproep hiervoor te plaatsen in het kerkblad of de zondagsbrief. In sommige plaatsen organiseren jeugdverenigingen of clubs deze collecteweek als leuke gezamenlijke activiteit in hun buurt.

Aanmelden kan via deze collectepagina. Kerk in Actie neemt daarna contact op met de betreffende persoon. Je kunt ook bellen of mailen naar het collecteteam voor meer informatie via: 030 880 1701 en collecte@kerkinactie.nl.

Meld je aan als collectecoördinator

 lees verder
 
‘Schenk de leiding en het licht van uw Geest’ - voorbede gevraagd voor generale synode

Landelijk bestuur

De leiding van de Protestantse Kerk ligt in handen van 62 ambtsdragers. Samen vormen zij de generale synode, in gewoon Nederlands ‘het landelijk bestuur’. Zij komen minimaal twee keer per jaar bij elkaar. Hun opdracht is leidinggeven aan het leven en werken van de kerk in haar geheel.

Voor de hele kerk

Pijl naar beneden Verder lezenWat zijn de taken van een synodelid? Synodeleden zijn allen ambtsdragers die gekozen zijn door een plaatselijke gemeente. Deze plaatselijke wijsheid en ervaring worden in de synode gebundeld en vruchtbaar gemaakt voor het welzijn van de hele kerk. Daarom wordt de synode ook wel ‘de kerkenraad van de hele kerk’ genoemd. Volgens de kerkorde bestaat de kerk uit alle gemeenten. Hun stem wordt dus ook via haar ambtsdragers in de synode gehoord en benut.

Inzicht en gebed

De synode buigt zich over allerlei zaken die de Protestantse Kerk aangaan. Op vrijdag 19 en zaterdag 20 april is de volgende vergadering van de generale synode in 2024. Er wordt dan onder andere gesproken over de nota ‘Als pelgrims onderweg met Joden en Palestijnse christenen’, over kerkordewijzigingen en over het thema 'heil'. Ook worden een nieuwe preses en assessor III voor het moderamen benoemd. “Dat vraagt wijsheid en inzicht, waarbij we telkens ook bidden om de leiding en het licht van Gods Geest”, vertelt ds. Marco Batenburg, preses van de generale synode. Hij roept lokale protestantse gemeenten op voorbede te doen voor de vergadering van de generale synode.

Daarvoor is deze suggestie gemaakt:

Wij bidden voor de vergadering van de generale synode.Zegen alle beraadslagingen. Geef wijsheid bij het kiezen van nieuwe moderamenleden. Schenk de leiding en het licht van uw Geest aan alle afgevaardigden. We bidden voor allen die dienen in de kerk,

dat ze het geloof bewarenen dat ze met moed, vreugde en vrucht hun werk zullen doen.Laat ook telkens nieuwe mensen zich geroepen weten tot uw dienst in kerk en samenleving,opdat uw Rijk wordt uitgebreid.

Op vrijdagavond 19 april is er een avondmaalsviering in de Gereformeerde Kerk in Lunteren. Deze start om 20 uur. Je kunt live meekijken via deze link.

Agenda generale synode 19 en 20 april 2024

 

 lees verder
 
Politieke loopgraven staan oplossingen en noodhulp Palestina en Israël in de weg

Het is hartverscheurend om de beelden van het ongelofelijk diepe lijden te zien. In de viering van Goede Vrijdag dit jaar krijgt het diepe lijden van Joden, Palestijnen en andere volken schrijnende weerklank.

Volharding in politieke opvattingen draagt niet bij aan het verzachten van het leed van Joden, Palestijnen en alle anderen die direct of indirect geraakt worden door de oorlog in en rondom Gaza. Wanneer we anderen willen overtuigen van ons eigen gelijk, leidt dit vrijwel nooit tot meer genuanceerde opvattingen, maar juist bijna altijd tot meer spanningen. Een open en liefdevolle houding, geduld, vriendelijkheid, goedheid en geloof kunnen ons wel verder helpen. 

Er is vrijwel geen onderwerp te bedenken waar zoveel verdeeldheid over bestaat, en zo beladen is, als het vraagstuk rondom Israël en Palestina en de relaties met Joden en Palestijnen. Ook, of misschien wel juist, binnen de kerk, is hier - zeker nu weer - veel discussie over. Sinds de barbaarse aanslagen van Hamas in oktober vorig jaar en de naar aanleiding daarvan opgelaaide oorlog, krijgt de Protestantse Kerk veel uiteenlopende vragen en oproepen om partij te kiezen. Dat varieert van 'noodhulp aan Gaza betekent steun aan de vijanden van Israël' tot 'veroordeel de genocide'.

Vaststaat dat de situatie in Gaza en Israël voor onnoemelijk veel leed zorgt en zijn weerslag heeft op de hele regio en wereldwijd. Van partnerorganisaties horen we hoe ook de spanningen in de Westbank toenemen. Veel Palestijnen daar leven met een schuldgevoel: “Waarom mogen wij wel leven terwijl in Gaza zoveel mensen sterven?” Er is ook angst voor invallen van het Israëlische leger in de Westbank en arrestaties die daarop volgen. Armoede neemt in rap tempo toe. Veel Palestijnen die in Israël werken zijn hun baan kwijtgeraakt of zijn bang om die te verliezen.

In Israël leeft men in voortdurende onzekerheid over het eigen bestaansrecht en de angst dat terroristische aanslagen, zoals die van 7 oktober vorig jaar, zich zouden kunnen herhalen. Daarnaast is er grote zorg over het lot van de gegijzelden. Het conflict raakt in meer of mindere mate iedereen in Palestina en Israël, maar ook velen daarbuiten. Dat geldt zeker ook voor de Joodse gemeenschap in Nederland en voor Palestijnen in Nederland.

Voor de Protestantse Kerk is helder dat het nooit een kwestie van 'kiezen tussen partijen' kan zijn, maar dat het een blijvende zoektocht is hoe vrede en humaniteit gediend kunnen worden. De Protestantse Kerk is geroepen tot onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, maar dat is expliciet niet hetzelfde als de staat Israël, laat staan de Israëlische regering. Kern van de verbondenheid is dat het christelijk geloof niet denkbaar is zonder joodse wortels en dat de kerk geroepen is tot gesprek met het jodendom.

De Protestantse Kerk ziet (volken)recht en in internationale verdragen omschreven mensenrechten als het primaire oriëntatiepunt voor de oplossing van het Israëlisch-Palestijns-Arabisch conflict. Een gebruik van religieuze argumenten om grondgebied te claimen, bijvoorbeeld vanuit een visie op ‘Groot-Israël’, blijft de kerk afwijzen – of zo’n claim nu op joods-zionistische, christen-zionistische of ook islamistische uitgangspunten berust. 

De wederzijdse haat en onbegrip, het gepolariseerde debat en het vijanddenken - zowel daar als hier -, staan oplossingen en noodhulp in de weg, met alle gevolgen van dien. Voor het afwenden van een humanitaire ramp, is humaniteit nodig. We moeten ‘de Ander’ altijd als mens blijven zien. Als kerk leren we dit verstaan vanuit Bijbelse grondwaarden. Juist met Pasen staan we erbij stil dat in de wonden en de trauma's de wonden van Christus zichtbaar worden. Concreet houdt dit in dat de Protestantse Kerk alles afwijst wat vrede en rechtvaardigheid in de weg staat en voorstander is van alles wat hier juist aan bijdraagt. De huidige politieke loopgraven staan dit in de weg.

Wij zijn voor een blijvend staakt-het-vuren, voor vrijlating van de gegijzelden en voor een samenleving waarin iedereen in vrijheid, gelijkheid, menselijke waardigheid en rechtvaardigheid kan leven.

Wij veroordelen het buitensporige geweld van beide kanten dat al te veel mensenlevens heeft gekost.

Wij veroordelen onrecht en uitsluiting.

Wij distantiëren ons van directe of indirecte (financiële) steun aan kolonisten en geweld door hen op de Westbank. De Israëlische nederzettingen zijn illegaal.

Wij veroordelen het dat de Joodse gemeenschap in Nederland wordt bedreigd en verantwoordelijk gehouden wordt voor de situatie in Israël en Palestina. Dit is antisemitisme.

Wij zijn tegen het ontzeggen van hulp(goederen) aan degenen die hier afhankelijk van zijn.

Tenslotte roepen we iedereen op die op wat voor wijze dan ook daar een bijdrage aan kan leveren, om er alles aan te doen om honger, ontheemding, vluchtelingenstromen, doden en andere vormen van rampspoed te voorkomen. Politieke opvattingen en vooronderstellingen staan oplossingen veelal in de weg. Elk mens is geliefd door God en naastenliefde begint met het leren aanraken van elkaars wonden. Herkenning en erkenning van elkaars leed zijn noodzakelijk om samen verder te komen. 

Wij bidden om vrede en om Gods ontferming: Kyrie Eleison.

René de Reuver, scriba generale synode Protestantse Kerk in NederlandJurjen de Groot, directeur Kerk in Actie

 lees verder
 
Ds. Coen Wessel nieuwe algemeen secretaris Raad van Kerken in Nederland

Coen Wessel (1960) studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1988 was hij gemeentepredikant van de Protestantse Gemeenten Heerenveen en Haskerdijken, en de laatste 12 jaar van de Protestantse Gemeente Hoofddorp. In beide plaatsen was hij ook voorzitter van de plaatselijke raad van kerken. 

Nog meer verbonden

Wessel kijkt uit naar zijn nieuwe functie. “De oecumene heeft mijn hart. Ik werk graag op het snijvlak van theologie, politiek en cultuur.” Hij vindt het mooi om te zien dat de samenwerking tussen christenen op vele niveaus groeit. “Het is belangrijk dat kerken elkaar onderling nog beter leren kennen en meer verbonden raken. Vanaf deze plaats hoop ik daar mijn steentje aan bij te dragen.”

Daarnaast is de verbinding tussen kerk en samenleving een speerpunt van zijn nieuwe taak. “We komen uit een situatie waarin de kerk bijna het enige religieuze genootschap was. Nu moeten we ons redden in een meer plurale samenleving. Door ontmoeting en dialoog wil de Raad de onderlinge samenwerking en gemeenschap versterken.”

Onderling samenwerking versterken

De Raad van Kerken in Nederland is een samenwerkingsverband van 19 kerkgenootschappen en kent een groeiende samenwerking met MissieNederland en SKIN (Samen Kerk in Nederland). Daarnaast treden de lidkerken in de Raad gezamenlijk op ten dienste van de samenleving, onder meer in contacten met de overheid en met maatschappelijke en religieuze organisaties. 

Wessel wordt de zesde algemeen secretaris van de Raad, sinds de oprichting in 1968. Hij volgt ds. Christien Crouwel op, die deze functie ruim vijf jaar vervulde. Eerdere voorgangers zijn dr. Herman Fiolet (1968-1985), ds. Wim van der Zee (1985-1995), ds. Ineke Bakker (1995-2007) en ds. Klaas van der Kamp (2008-2018).

Oecumenelezing

Op 12 april organiseert de Raad van Kerken de jaarlijkse oecumenelezing. Er is dan gelegenheid om kennis te maken met Coen Wessel en afscheid te nemen van Christien Crouwel. De lezing begint om 13.30 uur en vindt plaats in de Geertekerk in Utrecht. 

Ds. Coen Wessel was tot maart 2024 gemeentepredikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Lees meer over zijn roeping:

Ds. Coen Wessel: “We hebben een levende en levendige kerk nodig”

 lees verder
 
Eerste paasgroetenkaarten uitgereikt in gevangenis Zwolle

Het is al jaren een traditie: in kerkdiensten in gevangenissen in heel Nederland worden in de diensten rond Palmpasen en Pasen paasgroetenkaarten uitgereikt. De penitentiaire inrichting in Zwolle had op zondag 24 maart de primeur: in drie achtereenvolgende diensten reikte Jonathan Stam namens het moderamen van de generale synode kaarten uit aan gedetineerden. 

Van het donker naar het licht

Dat de gevangenis in Zwolle de eerste is waar de paasgroeten worden overhandigd, is geen toeval. De afbeelding op de voorkant van de kaart van dit jaar is geschilderd door een vrouwelijke gedetineerde in deze gevangenis. Op de afbeelding is een riviertje geschilderd met links een donker, onheilspellend landschap. Aan de rechteroever van het water is juist veel groen, licht, en een stralend vergezicht. Op de brug over het riviertje staat Jezus. Hij wenkt de mensen links: ‘Ga mee! Kom van het donker naar het licht!’

Losgeld betalen

Diaconaal pastor Maaike Broeksema heette de gedetineerden in Zwolle hartelijk welkom in de dienst. “We zijn hier vandaag omdat het Palmpasen is, het begin van de laatste week van Jezus voor Hij aan het kruis voor ons stierf.” Daarna vroeg ze een gedetineerde de paaskaars aan te steken. “Het licht is een teken dat onze Heer Jezus leeft. Hij heeft de dood overwonnen”, vertelde ze erbij. In haar overdenking verhaalde Broeksema over Jezus die naar Jeruzalem komt op een ezel. Iets wat je niet van een koning verwacht. “Hij kwam de stad binnen op ooghoogte van mensen, een teken dat Jezus heel dicht bij mensen wil komen. Door zijn dood heeft Hij voor ons het losgeld betaald.” 

Alle diensten werden feestelijk opgeluisterd door muziekband Trinity. Dat maakte het voor de gedetineerden een klein feestje. Van ‘Amazing grace’ - door leadzanger Elbert Smelt ‘het volkslied van de hemel’ genoemd - tot ‘Ik wens jou’, er werd in de hele zaal zacht meegezongen en zelfs meebewogen.

Een kaart voor mijn moeder

In de afgelopen weken schreven gemeenteleden van protestantse gemeenten in het hele land paasgroeten voor gedetineerden. Daardoor konden er dit jaar bijna 35.000 kaarten aan gedetineerden in het hele land overhandigd worden. Jonathan Stam overhandigde in deze kerkdiensten kaarten aan de gedetineerden in Zwolle. Hij las een groet voor die iemand uit het land heeft geschreven. “Je bent in onze gedachten. Houd moed, je wordt niet vergeten.” Dat voelt als een bemoediging, vertelden gedetineerden na de dienst. “Alleen al de inzet van al die mensen”, zei de een. Een ander kon de afbeelding op de voorkant enorm waarderen en vertelde dat hij de kaart straks op zijn celmuur gaat hangen. De extra kaart met postzegel voelt voor velen als een cadeautje. “Nu kan ik mijn kinderen een kaart sturen”, vertelde een van de gedetineerden dankbaar. Een ander heeft ook een mooie bestemming: “Deze kaart is voor mijn moeder.” 

Samen kerk

Dominee Frank, ook geestelijk verzorger in deze gevangenis, sluit de diensten af met gebed. Hij dankt namens iedereen in de zaal voor de kaarten die vandaag ontvangen werden. “Deze blijken van medeleven van buiten laten zien dat er mensen zijn die aan ons denken. En wij denken vandaag ook aan anderen die we moeten missen. Samen zijn we Gods kerk.”

Paasgroetenactie 

De paasgroetenactie is een jaarlijkse actie van de Protestantse Kerk in Nederland, samen met KokBoekencentrum, stichting Epafras en het protestants justitiepastoraat. Meer informatie op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.

Lees ook:

Gerry bezoekt gevangenen: 'Je bent de brug naar de buitenwereld'

 

 lees verder
 
Praktijkcursus Amateur Kerkmusicus brengt kerkmuziek in de plaatselijke gemeente verder

Praktijkcursus voor kerkmusici

De kerkmuziek is in de voorbije decennia flink veranderd. In dit veranderende veld van kerkmuziek rust de Praktijkcursus Amateur Kerkmusicus deelnemers toe in hun eigen muziekpraktijk. Deelnemers komen in contact met allerlei elementen die van belang zijn voor het goed uitoefenen van de functie van kerkmusicus. “Niet alleen als het gaat om nieuw repertoire, waarvan het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2013) getuigt”, noemt Peter Ouwerkerk. “Qua genres en stijlen is er echt een slag te slaan. Maar ook als het gaat om het krijgen van handvatten om met bijvoorbeeld de predikant in gesprek te gaan over de muziek en de te zingen liederen.”

Plaatselijke context uitgangspunt

Oane Reitsma, medewerker spiritualiteit en eredienst in de dienstenorganisatie en ook een van de docenten van de cursus, benadrukt het belang dat nagedacht wordt over de plek van kerkmuziek in de gemeente. “De cursus draagt daaraan bij. Amateur-kerkmusici uit verschillende hoeken van het land en uit verschillende hoeken van de kerk ontmoeten elkaar in deze cursus. De plaatselijke context is uitgangspunt, we ondersteunen de kerkmusici in hun eigen praktijk. Op de cursusdagen is veel tijd voor uitwisseling. Daarnaast willen we hen door middel van onder meer praktijkbezoeken kennis laten maken met andere richtingen en stromingen. Wat ze daarvan meenemen wordt ook weer besproken tijdens de cursusdagen.”

Verrijking

Wim Ruessink, ook een van de docenten en als cantor-organist verbonden aan de Protestantse Gemeente Winterswijk, vindt de cursus een verrijking voor de kerkmusicus. 

“Voor de deelnemers zelf én voor de zondagse praktijk van gemeentezang. Deelnemers leren door de praktijkbezoeken het bekende repertoire beter kennen, daarnaast gaan ze nieuw repertoire ontdekken. Misschien gaan ze muzikaal gezien wel een andere weg inslaan. Niet alleen het orgel als gemeentebegeleiding is mogelijk. Er is in de cursus ook aandacht voor bijvoorbeeld piano en gitaar.”

Doorlopend leren

Het eerste jaar van de Praktijkcursus is ingericht als een oriëntatiejaar. Dit jaar bestaat uit 13 cursusdagen met zowel vaklessen als een doorlopende leerlijn waarbij studiecoaching en het bespreken van de bezochte vieringen aan de orde zijn. De vaklessen zijn opgehangen aan de thema’s Zingen, Vieren en Spelen. Reitsma: “Aan het begin van het oriëntatiejaar zullen we de deelnemers vragen wat ze willen leren. En aan het eind of dat gelukt is.” En zijn ze door het oriëntatiejaar enthousiast geworden? Dan zijn er een 2e en 3e jaar waarna ze als kerkmusicus de derdegraads bevoegdheid kunnen krijgen.

Meer informatie en aanmelden

Het oriëntatiejaar, waarvoor geen toelatingseisen gelden, is bedoeld voor amateur-kerkmusici, zoals organisten, pianisten, cantors en leiders van muziekgroepen. Het wordt gegeven in het landelijk dienstencentrum van de Protestantse Kerk, in Utrecht, met in totaal 13 cursuszaterdagen vanaf 14 september 2024 tot 15 juni 2025. Aanmelden kan tot 24 mei 2024.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden

 lees verder
 
Kerken in Zeist bundelen ideeën rond The Passion

Toen bekend werd dat The Passion in 2024 naar Zeist zou komen, kwamen Geeske Donze en Annemarie Bijl met het idee om een platform op te richten dat kerken, initiatieven en individuen aan elkaar verbindt in hun ideeën en verlangens rond The Passion. “Want wat je ook van The Passion vindt”, zegt Donze, “het is het verhaal van het evangelie. We vonden het onverteerbaar als de Zeister kerken niet present zouden zijn bij dit evenement. We hebben ‘Geloven in verbinding’ opgericht, het wordt ondersteund door de Raad van Kerken.”

Centrale plek

Het platform benaderde meer dan 20 kerkgenootschappen in Zeist. Er bleek veel goede wil voor het plan om elkaar als kerken op te zoeken. Veel kerken waren ook enthousiast om iets te doen rond The Passion. Slechts enkele waren afhoudend omdat ze niet veel betrokkenheid voelen bij dit evenement. 

In januari werden drie bijeenkomsten gehouden om ideeën en verlangens te delen. “Het was hartverwarmend om te zien dat vanuit zo veel verschillende kerkverbanden mensen met elkaar aan tafel zaten”, zegt Donze. “En zij zeiden op hun beurt het fijn te vinden dat er een centrale plek is van waaruit we met elkaar iets kunnen organiseren.”

Elkaar versterken

Hans Bosker, gemeentelid in de protestantse Bethelkerk en betrokken bij de Alpha Cursus in zijn wijkgemeente, vindt ‘Geloven in verbinding’ heel bemoedigend. “Door zo’n platform ben je op de hoogte van wat andere kerken doen en kun je naar elkaar verwijzen. En om in aanloop naar The Passion met enige regelmaat in de lokale media te komen, is het fijn om daarover met elkaar te brainstormen, en verschillende initiatieven onder de aandacht te kunnen brengen. We versterken elkaar.”

In gesprek

Op de bijeenkomsten in januari werden vanuit verschillende kerken ideeën gelanceerd. Donze, die zich als kerkelijk werker voor de Protestantse Gemeente Zeist richt op jeugd en gezin, vertelt dat jongeren in de gemeente enthousiast zijn gemaakt om tijdens The Passion in het publiek te staan of mee te lopen, en dan gaandeweg met mensen in gesprek te gaan over de persoon van Jezus. “Daarna kunnen mensen, als ze dat willen, terecht in een van onze kerkgebouwen. Buiten plaatsen we een groot, verlicht Passion-kruis, in de hoop dat dat mensen trekt om naar binnen te gaan.”

Kijkavond en Alphacursus

Bosker noemt het plan van zijn gemeente om een Alphacursus te starten. “Dat wilden we  vanaf februari doen, maar in verband met The Passion hebben we besloten om de startdatum op te schuiven, in de hoop dat mensen geïnteresseerd raken in de persoon van Jezus en aanhaken. Dan hebben we meteen een cursus in de aanbieding.” Boskers gemeente zet op de avond van Witte Donderdag de kerkdeuren open en organiseert een kijkavond. “Na het gezamenlijk kijken naar The Passion gaan we met de aanwezigen in gesprek over de persoon van Jezus. We gebruiken daar het aangeboden materiaal voor. Ik hoop vervolgens op een flinke aanmelding voor de Alphacursus.” Op een van de avonden in januari bleek de Oosterkerk ook plannen voor een Alphacursus te hebben. “We zijn in gesprek om dit samen aan te bieden.”

Kans voor de kerk

Is het een missionair verlangen dat Bosker drijft rond The Passion, Donze noemt haar verlangen oecumenisch. “Een verlangen naar onderlinge verbinding, we zijn als kerkgenootschappen immers elkaars broeders en zusters, leden van hetzelfde lichaam, reisgenoten. Ik zie ‘Geloven in verbinding’ als een nieuwe kans voor de kerk. Op een van de avonden in januari zei iemand: ‘Kunnen we niet rond Pasen met elkaar een openluchtdienst organiseren?’ Toen zei het Leger des Heils: ‘Maar zo’n dienst is er al, iedereen is welkom.’ Hopelijk is 'Geloven in verbinding' het begin van iets groters.”

Lees hier hoe je een kijkavond kunt organiseren in jouw gemeente:

Beleef The Passion in de gemeente met een kijkavond

25 jan 2024
 lees verder
 
Professionele begeleiding voor lokale vernieuwers. Meld je idee aan!

De Zincubator is er voor iedereen die ideeën van de grond wil krijgen, vernieuwende manieren zoekt om uitdagingen aan te gaan en een goede begeleiding kan gebruiken om meer impact te maken op de omgeving. Meer informatie over het Zincubator-programma kun je hier vinden.

Begeleidingstraject

Het begeleidingstraject bestaat uit vier of zes bijeenkomsten, tussentijdse coaching en toegang tot de innovatie-toolbox van het innovatieteam. Begeleiders zijn ervaren innovatie-experts van de dienstenorganisatie en daarbuiten. Het traject ga je aan met vier of zes andere lokale vernieuwers, om wederzijdse inspiratie op te doen en te kunnen leren van elkaar. Al diverse projecten hebben meegedaan in de afgelopen tijd:

 • Peacemakers, dat jonge mensen in een gewelddadige omgeving een vreedzaam alternatief wil geven;
 • Het levenshuis, een pioniersplek voor jonge mensen, gericht op relaties, zin en geloof;
 • Christelijk Spiritueel Centrum, een centrum voor balans tussen lichaam, ziel en geest.

"Er kwam nieuwe frisse moed om tot beslissingen te komen, er konden knopen worden doorgehakt, en ons product werd veel scherper in de markt gezet”, zo vat Martien Hoekzema de ervaringen van het Christelijk Spiritueel Centrum in Hilversum met de Zincubator samen.

Startmomenten en contact

Op 24 april gaat het eerstvolgende begeleidingstraject van start. Aanmelden is mogelijk tot 13 april. In september volgen er nog twee begeleidingstrajecten. Vind je het prettiger om rechtstreeks contact te hebben en je vragen te kunnen stellen, laat dan ook je telefoonnummer achter, dan neemt het innovatieteam contact met je op.

Aanmelden

Aanmelden kan door het onderstaande formulier in te vullen. 

Formulier

Zincubator contact  lees verder
 
Download gratis: bloemschikking 'Feest van de Hoop' voor Pinksteren

Met Pinksteren vieren we dat Gods goede nieuws de wereld over ging en toegankelijk werd in alle talen. Nog steeds trekken mensen uit alle landen en van alle leeftijden zich op aan die eeuwenoude boodschap van hoop. Daarom is Pinksteren een feest van hoop!

Symbolische bloemschikking

Voor deze feestelijke viering is een symbolische bloemschikking gemaakt die het thema helemaal laat spreken. Deze kun je zelf ook maken. Hiervoor is een handige werkbeschrijving, die je via deze link kunt downloaden.

Samen met de prachtige bloemen in allerlei kleuren staat de groene boog symbool voor de hoop, vol verwachting voor de toekomst. In de regenboogkleuren wordt Gods belofte zichtbaar, waarbij de rode Gloriosa de boog in vuur en vlam lijkt te zetten. De aanwezigheid van de Heilige Geest is verbeeld met de Scabiosa bloem (paarse duifkruid).

Download de werkbeschrijving

 

 lees verder
 
Aandachtspunten bij de meerjarenraming 2024

Zodra de jaarrekening 2023 is ingediend en deze is afgehandeld door het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) kunnen colleges van kerkrentmeesters starten met de meerjarenraming 2024. 

Het invullen van een meerjarenraming in FRIS werkt anders dan in een Excel-sheet. Het is daarom goed om eerst de handleiding meerjarenraming te lezen en dan pas de getallen in te vullen. Voor 2024 zijn enkele vereenvoudigingen doorgevoerd. Het gaat daarbij vooral om de verwerking van herwaarderingen, die bij een juiste verwerking meteen in het vermogen worden gemuteerd. Een uitgebreide toelichting met voorbeelden vind je in de handleiding. 

Een aantal aandachtspunten bij het maken van de meerjarenraming: 

 1. Start met het lezen van de handleiding en de vraagtekentjes op de schermen in de meerjarenraming.  
 2. Als je de meerjarenraming in FRIS start, zie je dat verschillende getallen al ingevuld zijn. Dat betreffen de cijfers uit de laatste jaarrekening(en), de begroting voor het lopend jaar (2024), maar ook getallen in de exploitatie. 
 3. Ga na of deze voorgestelde bedragen bij benadering kloppen. Onder de variabelen wordt gewerkt met indexcijfers. Alleen index D kun je naar eigen inzicht aanpassen, omdat die gebaseerd is op de plaatselijke omstandigheden. Denk daarbij aan onder meer leeftijdsopbouw, ledenaantallen en verwachte opbrengst van het levend geld.  
 4. Vul per jaar alleen mutaties in, nooit eindtotalen. FRIS neemt namelijk het getal uit het voorgaande jaar, telt daar de index bij en daarna ook nog het bedrag dat je zelf als mutatie hebt ingevuld. Als je daar eindtotalen zou invullen krijg je dubbeltellingen. 
 5. Begin met het invullen van de gegevens in de balans. Het gaat dan om (des)investeringen, aflossingen van leningen en onttrekkingen aan de voorzieningen, die gevolgen hebben voor de liquiditeit. Je kunt ook herwaarderingen en verwachte koersresultaten opnemen, maar dat is minder zinvol omdat dergelijke mutaties niet vooraf zijn te bepalen. De vrijval van herwaardering bij verkoop moet je wel muteren. Die twee mogelijkheden zijn dan ook apart in te vullen. 
 6. Ga verder met de exploitatie, maar kijk vooral of je de voorgestelde cijfers wel wilt aanpassen. Dat hoeft niet op de cent nauwkeurig. Kijk of ze overeenkomen met je eigen idee. Dat zal het meest spelen bij de berekening van het levend geld. Aanpassen kan, want na het inleveren van de begroting 2024 kunnen er omstandigheden zijn die het noodzakelijk maken de begroting aan te passen. Dat kan in de kolom ‘Alt. begroting’. 
 7. Kijk ten slotte op het scherm ‘Analyse’ of je vreemde getallen ziet, bijvoorbeeld een voorziening die ontoereikend blijkt te zijn omdat je meer hebt onttrokken dan gedoteerd.
 8. Als je de begroting voor 2025 invult in de meerjarenraming, kun je die kopiëren naar de begroting 2025 die je straks inlevert bij het CCBB. 

Nog vragen? Stuur een mail naar fris-help@protestantsekerk.nl

Lees ook:

Aandachtspunten en tijdlijn voor jaarrekening 2023

27 feb 2024
 lees verder