Onderzoek: hoe denken leden Protestantse Kerk over eenheid onder christenen?

340 leden van de Protestantse Kerk vulden de vragenlijst over eenheid en oecumene in. ‘Eenheid onder christenen’ vindt 95% van de ondervraagden belangrijk, 97% maar liefst voelt zich verbonden met christenen wereldwijd en 91% vindt het belangrijk om als christenen eenheid uit te stralen.

Samen Gods liefde leven

Het nieuwe jaarthema ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’ is gebaseerd op het hoofdstuk ‘Kinderen van één vader’ uit de visienota van de Protestantse Kerk, Van U is de toekomst. Met dit jaarthema worden gemeenten van de Protestantse Kerk uitgedaagd om samen op te trekken met andere gelovigen en mensen van goede wil. 

Scriba René de Reuver zegt over het jaarthema: “De kerk van Christus is kleurrijker dan we denken. De heilige Geest draagt er zorg voor dat het evangelie doorklinkt in de veelheid en diversiteit van alle talen en culturen. Door elkaar als volgelingen van Jezus te erkennen en herkennen, te zoeken en de hand te reiken, zijn we gezamenlijk krachtige getuigen van Gods goedheid in de wereld.” Alle heiligen zijn nodig om de grootsheid van Gods liefde in Christus te kennen en te vertolken, stelt Efeziërs 3:18,19. De Reuver wil gemeenten daarom uitdagen om contact te leggen met andere christenen in de eigen omgeving en te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt leven.

Dat dat niet altijd eenvoudig is, erkennen de respondenten. Zoals een van hen aangeeft: ‘We zeggen allen in één God te geloven, als kinderen van één Vader. Die God zou ik voor het voetlicht willen brengen. Dat lukt niet als er onderling geharrewar is, dát is God niet.’ 

Contact met andere geloofsgemeenschappen

Als je de respondenten van dit onderzoek mag geloven, wordt samen getuigen van geloof, hoop en liefde geen enkel probleem. De bereidheid om samen op te trekken lijkt heel groot. In de praktijk hebben veel gemeenten al contact met andere geloofsgemeenschappen.

 • 50% organiseert gezamenlijke religieuze momenten en werkt samen op diaconaal vlak
 • 38% organiseert samen met andere geloofsgemeenschappen de week van gebed
 • 24% organiseert samen activiteiten voor de jeugd
 • 18% heeft gezamenlijke gesprekskringen

Ingezoomd op het type geloofsgemeenschappen, ontstaat het volgende beeld:

 • 94% werkt samen met andere gemeenten binnen de Protestantse Kerk
 • 71% werkt samen met gemeenten van andere protestantse kerkgenootschappen
 • 64% werkt samen met katholieke parochies
 • 35% werkt samen met een kerk in het buitenland
 • 28% werkt samen met een evangelische of pinksterkerk
 • 26% werkt samen met een internationale kerk (migrantenkerk)
 • 19% werkt samen met een moskee
 • 13% werkt samen met een synagoge.

Gevraagd om een reactie zegt scriba De Reuver te hopen dat meer gemeenten contact gaan zoeken met migrantenkerken. “De samenleving en de kerk verkleuren, Goddank. Meer kleur impliceert meer taal. Inmiddels zijn er meer dan een miljoen christenen van andere culturen in Nederland. Laten we elkaar inspireren. Want meer kleur en meer taal zijn een teken van de rijkdom en grootheid van de Schepper die ons aan elkaar geeft.”

Verrijkend én lastig

De reeds bestaande contacten tussen geloofsgemeenschappen worden door de respondenten vooral als ‘verrijkend’, ‘leerzaam’, ‘respectvol’ en ‘positief’ ervaren, zo blijkt uit de open antwoorden. Wel mist men soms de diepgang, de contacten blijven wat oppervlakkig. 

Daarnaast blijkt ‘eenheid onder christenen’ ook lastig. ‘Positief, inspirerend en verrijkend, ook al gaat het niet vanzelf’, aldus een van de respondenten. En dat ‘niet vanzelf’ zit voornamelijk in het feit dat men ‘te veel voor eigen parochie spreekt’. En dat kan vervolgens van alles zijn: men vindt de ander te conservatief of juist te expressief, men ervaart te weinig openheid of mist de aandacht voor Bijbel en gebed.

Eenheid uitstralen spannend

91% vindt het belangrijk als christenen eenheid uitstralen. Maar uit de open antwoorden blijkt dat daar wel wat kanttekeningen bij geplaatst worden.

Voor een deel van de leden kan dat alleen als de ander ‘het gereformeerd belijden’ serieus neemt. Een ander deel geeft aan dat dat alleen kan als de ander niet ‘te streng gelooft’. 

Hier komen we op het spannende punt rond eenheid. Zomaar wat citaten van mensen die mee hebben gedaan aan dit onderzoek:

 • ‘Als ik meedoe met christelijke initiatieven maakt het me niet uit van welke kerkmensen deze afkomstig zijn. Op het niveau van geloofsgesprekken ligt dat anders, dan kan ik me soms wel schamen voor of ergeren aan andere christenen.’
 • ‘Als het ergens ter wereld belangrijk is om eenheid met andere christenen uit te stralen, dan is het wel in ons eigen land. Is het echt nodig dat ik het waarom daarvan aangeef? Ik neem aan dat onze Protestantse Kerk van die uitstraling het best mogelijke voorbeeld geeft, al weet ik drommels goed dat zelfs de verscheidenheid daarbinnen en de ermee samengaande onderlinge omgang helaas van het tegendeel getuigt.’
 • ‘Er zijn ook christelijke uitingen en meningen waarvan mijn haren recht overeind gaan staan.’

Bovenstaande is opvallend te noemen als je bedenkt dat in het onderzoek 95% van de respondenten aangeeft dat het ze raakt als christenen elkaar onderling de maat nemen.

Scriba De Reuver: “Ik kan begrijpen dat het moeilijk is als de beleving en de interpretatie van het geloof bij een ander heel anders zijn dan die van jezelf. Tegelijkertijd zijn mijn beleving en interpretatie geen maatstaf voor het ervaren van eenheid. Het gaat om de ene Heer. Christus’ liefde is onvoorwaardelijk voor ieder mens bedoeld, ook voor degene die een heel andere achtergrond heeft dan ik en op andere wijze het geloof beleeft. Ook het gesprek over onderlinge verschillen is een teken van eenheid. Je gaat elkaar niet uit de weg maar zoekt naar wat bindt over culturele en theologische verschillen heen. Beter nog: je zoekt naar wie je samenbindt.”

Theorie en praktijk

Volgens het onderzoek is 66% van de respondenten geïnteresseerd in wat andere christenen precies geloven. En 60% geeft aan graag verhalen over christenen in andere landen te lezen. Toch geeft maar 34% aan bewust contact te zoeken met andere christenen, en heeft maar 29% regelmatig gesprekken over het geloof met mensen die iets anders geloven dan zijzelf. Ook dat is opvallend; 81% geeft namelijk aan graag gesprekken over het geloof te voeren. 

Het komende jaarthema ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’ klinkt wellicht vrolijk en eenvoudig, misschien zelfs als een ‘open deur’. Maar het kent ook een uitdaging: oprechte interesse in andermans geloofsopvattingen.

Of zoals twee respondenten het zeggen:

 • Geloof verbindt, is groter dan de mens. De verschillen in geloof berusten op interpretaties en dat gaat ten koste van de stem van het geloof.’
 • ‘We zouden in ieder geval allemaal uit moeten stralen dat we elkaar als gelijken zien en omzien naar allen op deze wereld; christen, andersgelovig of niet gelovig. Dat we elkaar zien als medemens en Jezus nemen als voorbeeld.’

Scriba De Reuver: “Om werkelijk eenheid uit te stralen hoef je de verschillen niet weg te moffelen. Benoem ze eerlijk en ga er respectvol mee om. Het zou krachtig zijn als we als kerken in een gepolariseerd en geseculariseerd Nederland samen getuigen van geloof, hoop en liefde. Als we laten zien dat verschillen niet verdelen maar de eenheid juist verdiepen. De diamant van Gods liefde straalt juist door de vele zijden die het licht op verschillende manieren breken en weerspiegelen.” 

Bekijk het gespreksmateriaal bij het jaarthema 'Ga mee':

Gespreksmateriaal bij het jaarthema ‘Ga Mee!’

 lees verder
 
Doe mee aan de actieweek voor de voedselbank!

Actieweek in januari

Veel kerkelijke gemeenten zamelen het hele jaar spullen voor de voedselbank in. Toch wil de Protestantse Kerk in de tweede week van januari een extra actieweek houden, omdat in de maand januari normaal gesproken minder binnenkomt dan in andere maanden. Terwijl januari juist vaak een dure maand voor veel mensen is.

Leuke actie met de jeugd

Deze actie kan ook heel goed gekoppeld worden aan spellen als sirkelslag, KerstChallenge of de PaasChallenge. Samen met kinderen en tieners diaconaal bezig zijn, is heel inspirerend. 

Hoe gaat de actie in zijn werk?

Kerk in Actie stelt gratis dozen beschikbaar waar die in verzameld kunnen worden. Kerk in Actie zorgt er in samenwerking met de Voedselbank voor dat de dozen terecht komen op de plekken waar er tekorten zijn. Dat kan dus een andere voedselbank zijn dan de voedselbank waar uw gemeente contact mee heeft. 

Toezegging aantal dozen in actieweek

Laat via onderstaand formulier weten dat je meedoet aan de actieweek. Let op: dit is nog geen daadwerkelijke bestelling, maar een inventarisatie. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat er in januari voldoende dozen beschikbaar zijn. Het daadwerkelijk bestellen van de dozen doe je later. De dozen zijn per 25 stuks te bestellen.

Formulier

Actieweek toezegging  lees verder
 
Bij Expositie van Betekenis leren deelnemers van elkaars levensverhalen

Creativiteit en dialoog

Expositie van Betekenis is een programma voor persoonlijke ontwikkeling, waarin je samen met anderen door creativiteit en in dialoog ontdekt hoe jij van betekenis bent. Agnes van der Sluijs (45), initiatiefnemer van Dialogue Matters, organiseert al jaren dialogen in groepen. “Ik leer mensen hoe je gesprekken voert over allerlei thema’s. Hoe je zakelijk samenwerkt, maar ook over wat je als mensen verbindt en hoe je van onderlinge verschillen kunt leren.” 

Collectieve wijsheid

Van der Sluijs organiseert Expositie van Betekenis - een interreligieus initiatief - samen met Saida Franken van Salaam Art. Deze stichting heeft als doel kunst en creativiteit in de context van de islam te bevorderen. “Vanuit onze eigen ervaringen met het zoeken naar betekenis hopen wij ingang te kunnen bieden aan (jong)volwassenen die dat proces starten of zich er middenin bevinden.”

Bij Expositie van Betekenis komen de expertises van Van der Sluijs en Franken niet alleen samen, ze versterken elkaar ook. “We gaan met elkaar aan de slag rond een persoonlijk thema en denken samen na over waar mensen betekenis aan willen geven in hun leven, en wat je daarin herkent bij elkaar.” De verschillende kunstvormen geven nieuwe ingangen voor gesprek en in dialoog voegen we inzichten samen tot collectieve wijsheid van de groep. 

Niet langer alleen

Inmiddels hebben verschillende groepen meegedaan. De deelnemers zijn steeds enthousiast, ervaart Van der Sluijs. “Ze zijn verrast over wat de onderlinge gesprekken teweegbrengen. Dat je van elkaar leert, en zo snel vertrouwd bent met elkaar.” 

Ze kijkt dankbaar terug op een bijeenkomst met jonge vrouwen dit voorjaar in het Dominicanenklooster Huissen. “We dachten met elkaar na over vraagstukken die spelen als je tussen de 20 en 35 jaar bent. De uitkomst was dat de meeste deelnemers het lastig vonden om jezelf ‘over te geven’. Wat als je de controle over je leven moet loslaten? Dat kan gebeuren in allerlei situaties en ziet er voor iedereen anders uit. Er was veel herkenning. Veel jonge vrouwen voelden zich niet langer alleen staan in levensvragen die hen bezighouden.” 

Onschatbare waarde

Expositie van Betekenis blijkt echt van toegevoegde waarde voor deelnemers. “Dat is precies waarom we deze opzet hebben bedacht”, vertelt Agnes van der Sluijs. Er worden mooie kunstwerken gemaakt en tegelijk krijg je een inkijkje in de levensverhalen van anderen. Mensen komen tot nieuwe inzichten en ervaren persoonlijke groei. Je ziet echt kwartjes vallen. Dat is van onschatbare waarde.”

Meerwaarde aan dialoog

Expositie van Betekenis is een van de drie winnaars van de laatste Tender van Kerk en Wereld, fonds binnen de Protestantse Kerk. Agnes van der Sluijs is er blij mee: “Drie jaar lang ontvangen we 50.000 euro. Daar kunnen we veel mee doen! De jury vond het heel waardevol dat we via Expositie van Betekenis meerwaarde geven aan dialoog tussen verschillende groepen. We zorgen ervoor dat mensen heel laagdrempelig kunnen meedoen. Anders mis je de doelgroep die er geen middelen voor heeft. De bijdrage van Kerk en Wereld maakt meedoen voor veel meer mensen mogelijk.”

In het najaar zijn er nieuwe groepen welkom bij Expositie van Betekenis. Ook groepen vanuit protestantse gemeenten zijn van harte welkom om mee te doen. Kijk voor meer informatie op expositievanbetekenis.nl.

Over Kerk en Wereld

Fonds Kerk en Wereld verstrekt subsidies aan initiatieven die vanuit christelijke inspiratie mensen in Nederland – met welk geloof, kleur of achtergrond ook – met elkaar in contact brengen. Ook een interessant project? Kijk of je subsidie kunt aanvragen bij fonds Kerk en Wereld via protestantsekerk.nl/kerkenwereld.

Ook pioniersplek Gist kreeg subsidie van fonds Kerk en Wereld. Lees hun verhaal:

Vernieuwend kennismaken met christelijk geloof in hartje Amsterdam

12 jun 2023
 lees verder
 
Aandachtspunten voor begroting 2024 en jaarrekening 2023

Begroting 2024 

 • MeerjarenramingDe uiterste inleverdatum voor de begroting over het nieuwe boekjaar 2024 is 15 december 2023. De nieuwe begroting kan worden opgesteld in de meerjarenraming. Daarin staan verschillende scenario's, waarvan de definitieve versie gekopieerd kan worden naar de begroting 2024. Dat geeft colleges van kerkrentmeesters een goed beeld van de toekomst en het voorkomt dubbelingen bij de invoer.
 • Houd rekening met forse kostenstijgingenDe enorm gestegen energiekosten en de (verwachte) inflatie in 2023 en in 2024 hebben voor veel gemeenten gevolgen voor de financiën. Het is daarom aan te raden een meerjarenraming over 2023 op te stellen, omdat daarin gewerkt wordt met indexcijfers die een indicatie geven van de toekomstige cijfers bij ongewijzigd beleid. Kijk vooruit en maak plannen voor het geval de onzekerheid langer zal duren. 
 • ANBI en KvK-nummerVrijwel alle gemeenten en diaconieën hebben iets op de ANBI-pagina van hun website staan. Volgens de ANBI-regels is het noodzakelijk dat deze informatie actueel is, dat er een up-to-date beleidsplan op te vinden is en ook het KvK-nummer wordt vermeld. Ook dient de link die onder Ai2 in FRIS getoond wordt en die in LRP is opgegeven rechtstreeks naar de ANBI-pagina van je gemeente te leiden. Het is goed om je website te checken of alles goed is ingevuld. Zie voor een verdere toelichting en eventuele automatische koppeling de handleiding.  

Jaarrekening 2023

 • Maak een juiste waardering voor vaste activa en beleggingenVrijwel alle gemeenten hebben inmiddels de stap naar de nieuwe waarderingsgrondslagen gemaakt. Daarbij moeten herwaarderingen en koersverschillen, die door FRIS als incidentele baten worden verantwoord, nog worden toegevoegd aan de daarvoor beschikbare bestemmingsreserves op de balans. Let op de splitsing van onroerende zaken en de daarmee verband houdende herwaarderingsreserves in kerkelijke (21.95) en niet-kerkelijke activa (21.94). Mogelijk moeten zowel in de eigen administratie als in FRIS overboekingen gedaan worden.
 • Let op verantwoording van voorzieningenDe voorzieningen op de jaarrekening moeten toereikend zijn en gebaseerd op een onderhoudsplan. Een dergelijke voorziening valt niet onder de bestemmingsreserves in rubriek 21, maar onder de voorzieningen in rubriek 22.
 • Voeg een bestuursverslag toeBij de jaarrekening moet een bestuursverslag worden gevoegd met daarin niet alleen een toelichting op de financiële cijfers, maar ook op bijzondere ontwikkelingen in het afgelopen jaar en mogelijk geplande ontwikkelingen in 2024.
 • BeleggingsstatutenElke gemeente, diaconie of protestantse stichting die belegt moet een beleggingsstatuut hebben. Dat dienen een of meer statuten te zijn voor beleggingen door de gemeente, diaconie of protestantse stichting. Het beleggingsstatuut wordt vervolgens naar het CCBB gestuurd, dat beoordeelt of het voldoet aan de Richtlijn Beleggingen van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze richtlijn, met een toelichting en een aantal voorbeeld beleggingsstatuten, is te vinden op de themapagina Beleggen. Het beleggingsstatuut is pas definitief als het oordeel van het CCBB bevestigend is en dit schriftelijk is meegedeeld aan de (algemene) kerkenraad.
 • Extra financieel overzicht gemeenten met eigen begraafplaatsGemeenten met eigen begraafplaats moeten de cijfers hiervan op de juiste manier verwerken in FRIS. Voor de beoordeling van deze cijfers is het noodzakelijk dat de betreffende gemeenten een financieel overzicht van de begraafplaats als bijlage aan de jaarrekening toevoegen. Een voorbeeld-sjabloon van een dergelijk verslag en het controleprogramma zijn te downloaden vanuit de website of vanuit de bijlagen in FRIS. De handleiding en de vraagtekens op diverse schermen in FRIS geven informatie en voorbeelden. 

 

 lees verder
 
Gebed voor Noord-Afrika

In beide landen zijn steden en dorpen weggevaagd. De treurige teller staat op vele duizenden doden, gewonden en vermisten. Minstens zoveel mensen zijn hun huis kwijt, dakloos en ontheemd. De ontreddering en het verdriet zijn met geen pen te beschrijven.

Ds. Karin van den Broeke schreef een gebed voor de nood in Noord-Afrika:

God,

U die met ons bent in het vele goede dat we ontvangen,U die ook met ons bent in storm en duisternis,we komen bij U met onze gevoelens van ontzetting,nu ramp op ramp zich aftekent in het noorden van Afrika.

Wees in Libië, waar het water zoveel levens genomen heeft, zo onvoorstelbaar veel verwoest heeft.Wees bij mensen in verbijstering en verdriet,wees daar waar onzekerheid en chaos heersen.

Wees bij allen die hulp verlenen, dat zij volhouden, ook daar waar de opgave bijna onmogelijk lijkt.Laat ons weten hoe U ieder mens ziet, in leven en in dood.

Sterk ons als wereldwijde gemeenschap om er voor elkaar te zijn, als dat nodig is.Help ons te geven en te ontvangen, te delen van wat ons gegeven is.Dat in alle duisternis het licht van Uw liefde toch zichtbaar is en blijft.

Amen

Kerk in Actie is gestart met een noodhulpactie voor Noord-Afrika. Lees meer:

Kerk in Actie start noodhulp voor Noord-Afrika

15 sep 2023
 lees verder
 
Binnenvaartschippers krijgen eigen gemeente binnen Protestantse Kerk

Dat de varende gemeente nu een zelfstandige (kern)gemeente wordt binnen de Protestantse Kerk, stemt ds. Meijvogel dankbaar. “Het geeft helderheid over de zending van de kerk aan schippers op de binnenvaart, een aparte doelgroep binnen het categoriaal pastoraat.” Hij vindt het een stukje erkenning voor een groep die snel tussen wal en schip valt. “De meeste schippers zijn wel lid van een gemeente aan de wal, maar komen daar weinig omdat ze aan het varen zijn. Nu is er voor hen een eigen plaats in de kerk.”

Kerkdienst of bijbelstudie

Ds. Meijvogel is sinds 2014 predikant voor de binnenvaart, een van de categoriaal pastoraten binnen de Protestantse Kerk. Sinds juni 2022 heeft hij een fulltime aanstelling. In het Duitse Duisburg en Mannheim worden wekelijks kerkdiensten gehouden voor binnenvaartschippers. Meijvogel gaat zelf tijdens de meeste diensten voor in Duisburg, Mannheim bezoekt hij zo’n zes keer per jaar. “We nodigen daar gastvoorgangers uit vanuit verschillende kerkgenootschappen.” Het aantal mensen per dienst varieert van 50 tot nul. “Schippers varen overal en nergens in Europa, dus het aantal bezoekers van de diensten varieert.” Als er meer dan 10 mensen zijn, houdt Meijvogel een kerkdienst, en anders verzorgt hij een bijbelstudie met zang en ontmoeting aan tafel.

Trek naar het water

De liefde voor het varen zit diep bij ds. Meijvogel. Voor hij voorganger werd voer hij 10 jaar op de Noordzee met een eigen schip. Toen hij een sterke roeping voelde om predikant te worden, verkocht hij de boel. Van dit geld kon hij met zijn gezin leven in zijn studietijd. De trek naar het water bleef. Eerst was hij een aantal jaren gemeentepredikant van een ‘walgemeente’, zoals hij dat in schipperstaal noemt. “Toen de vacature voor binnenvaartpredikant kwam, zag ik dat als een cadeau van God.”

De kerk naar je toe

Regelmatig bezoekt Meijvogel op zijn motor schippers aan boord. “Bijna alle schepen hebben een autokraan. Bij een van de autosteigers spreek ik af met de schippers.” Hij rijdt ernaartoe, gaat met motor aan boord en vaart een poosje mee. Dan is er tijd voor een goed gesprek. Hij merkt dat dit enorm op prijs wordt gesteld door de schippers en hun partners. “De meeste mensen die ik spreek komen uit de gezinsvaart. Kinderen gaan naar een internaat, man en vrouw varen op het schip. Dat betekent dat ze veel aan boord zijn en weinig contact hebben met anderen.” Zijn boordbezoek duurt soms wel een dag. “Er is tijd voor fijne, diepe gesprekken. Zo kom je als kerk echt naar de mensen toe.”

Kerngemeente

Er is een lang traject voorafgegaan aan de oprichting van de varende gemeente. In 2017 besloot de Protestantse Kerk te onderzoeken of het binnenvaartpastoraat een zelfstandige gemeente van bijzondere aard zou kunnen worden. Dat traject richting een zelfstandige (kern)gemeente is nu bijna afgerond. Op zondag 12 november wordt de oprichting van de varende gemeente gevierd tijdens een feestelijke dienst in de Nederlandse Kerk aan de Ruhr in Duisburg. Dan wordt ook een nieuwe kerkenraad van 10 personen geïnstalleerd. Omdat het vrijwel niet mogelijk is om een voltallige kerkenraad te vormen van varende schippers, is besloten tot de oprichting van een kerngemeente. “Daarvoor gelden lichtere, soepeler regels. Hierdoor kunnen we toch een zelfstandige gemeente binnen de Protestantse Kerk zijn”, zegt ds. Meijvogel. Officieel zal de gemeente vallen onder de classis Gelderland Zuid en Oost.

 lees verder
 
Kom naar de Kerk in Actiedagen!

We zien je graag op:

 • 11 november in Apeldoorn, Gebouw 055, Condorweg 1
 • 25 november in Gouda, De Goudse Waarden, Heemskerkstraat 105

We organiseren de Kerk in Actiedagen in 2 plaatsen, zodat zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid zijn om te komen. Je kunt de voor jou meest geschikte locatie kiezen.

Meld je hier aan

Wat zijn de Kerk in Actiedagen?

Aansluitend bij het jaarthema van de Protestantse Kerk organiseert Kerk in Actie 2 Kerk in Actiedagen rond het thema ‘Ga mee! Wereldwijd samen in actie’. Door de eeuwen heen en op vele plaatsen wereldwijd loopt een stoet van gelovigen die wil delen van wat ze heeft ontvangen: geloof, hoop en liefde, dat zich vaak vertaalt naar diaconaat in heel praktische vorm. Op de Kerk in Actiedagen bieden we iedereen die diaconaal betrokken is inspiratie, bemoediging en ontmoeting. Het zijn dagen waarop je wordt uitgedaagd om in het diaconale werk te zoeken naar diversiteit en verbinding. En met goede moed en nieuwe ideeën weer naar huis gaat.

Voor wie zijn de Kerk in Actiedagen?

Voor diakenen, zwo- en zendingscommissieleden, predikanten, jongerenwerkers en iedereen die diaconaat een warm hart toedraagt.

Programma

Het programma bestaat uit een plenair deel met een viering met ds. René de Reuver of ds. Karin van den Broeke, muziek met Hanna Rijken en een inspirerend diaconaal verhaal uit de praktijk van de stad waar we te gast zijn. Hierna stellen bezoekers hun eigen programma samen, met workshops en bijeenkomsten rond 4 thema's, die de hele dag door worden aangeboden:

Ga mee… de Bijbel in

 • Op ontdekking in de Bijbel: Hoe kunnen anderen je inspireren met wat zij ontdekt hebben in de Bijbel, en andersom?
 • Een oase tijdens de reis: In dit oasemoment kun je even op adem komen en jouw inzet in een breder perspectief plaatsen.
 • Diaconale liederen: Leer en zing ze samen met theoloog en musicus Hanna Rijken.

Ga mee… de kerk in

 • Hoe neem je gemeenteleden mee: Wat heb je nodig om anderen warm te maken voor het diaconale of zwo-werk?
 • Reiservaringen delen en elkaar inspireren: Onderweg als diaken/diaconaal werker doe je overal ervaringen op, maar ben je soms ook benieuwd hoe anderen het doen.
 • Medereizigers gezocht: In deze workshop krijg je handvatten voor hoe je in het diaconaat samen met anderen kunt optrekken.

Ga mee… de buurt in

 • Samen met de buurt in beweging tegen armoede: In deze workshop zoomen we in op armoede en Nederland en de mogelijkheden die er in je lokale context zijn om als kerk in actie te komen. 
 • Armoedecampagne: Kerk in Actie heeft de campagne Samen tegen armoede gelanceerd, in samenwerking met de Voedselbank en SchuldHulpMaatje. Hoe kun jij ook meedoen?
 • Samenwerken in de buurt: In deze werksessie ontdek je hoe je samen met andere organisaties, kerken, migrantenkerken, parochies en moskeeën op kunt trekken om met elkaar nog meer te bereiken.
 • Een groene wijk: Hoe kun je samen werken aan een groene wijk, waar het goed toeven is voor mens en dier?
 • Scheppingswandeling: In deze wandeling ga je eropuit om lokaal de schoonheid van de schepping te ontdekken.
 • Diaconale wandeling/fietstocht: Je fietst/wandelt met een diaconaal werker door de wijk: wat zie je, wat hoor je en hoe inspireert het jou
 • Migrantenkerken in de buurt: Hoe kun je elkaar als kerken uit verschillende culturen, maar in dezelfde plaats, versterken?

Ga mee… de wereld in

 • Samen in actie: Laat je voorlichten en inspireren over dit nieuwe concept, waarmee je niet voor, maar met de kerk wereldwijd in actie komt.
 • In gesprek met de wereldwijde kerk: Tegen welke uitdagingen lopen kerken in het buitenland aan en hoe kunnen hun ervaringen ons helpen bij het doordenken van vragen waar de kerk in Nederland voor staat?

Praktische informatie

De tijden van de Kerk in Actiedagen zijn als volgt:

09.00 uur Ontvangst 10.00 uur Start plenair programma11.30 uur Start keuzeprogramma/workshops (inclusief lunch/pauze)15.30 uur Plenaire afsluiting 16.00 uur Borrel

Beide locaties zijn goed bereikbaar met OV. Ook is er voldoende parkeergelegenheid.

Kosten

De kosten voor deelname aan de Kerk in Actiedag zijn €18,50.

Meld je hier aan

 lees verder
 
Gebed voor Marokko na zware aardbeving

Deze tragedie raakt ons diep, mede omdat de Protestantse Kerk al jarenlang een bijzondere relatie onderhoudt met verschillende partners en gemeenschappen in Marokko en met de Marokkaanse gemeenschap in Nederland.

Wij willen voor iedereen die zorg draagt voor de slachtoffers en die bijdraagt aan de wederopbouw van de getroffen gebieden onze diepste waardering uitspreken. In tijden van crisis komen onze gezamenlijke menselijkheid en solidariteit het sterkst naar voren.

In deze moeilijke tijden willen we onze handen uitstrekken in verbondenheid, broederschap en steun vanuit de Protestantse Kerk in Nederland naar onze vrienden in Marokko en hier in Nederland. 

Het moderamen van de generale synode heeft in een brief naar de Unie van Marokkaanse Moskeeorganisaties in Nederland, de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland en de ambassadeur van Marokko in Nederland zijn medeleven betuigd.

Ds. Karin van den Broeke schreef een gebed voor alle slachtoffers en hun families: 

Goede God,

Opnieuw zien we de aarde beven,nu in Marokko.

Ontferm U, o God,over allen die getroffen zijn.Zoveel doden. Wij bidden U dat hun gedachtenis tot zegen zal zijn. Zoveel gewonden.Wees bij hen, wees bij allen die zorg verlenen,wees aanwezig in verdriet en in angst.Dat nabestaanden in afscheid iets ervaren van het vele goede dat er geweest is en dat onverwoestbaar is.Dat de angst om wat er nog zal volgen niemand verlamt, maar mensen alert maakt en helpt om zich voor te bereiden om te doen wat moet worden gedaan. Dat alle hulp die nodig is ons tot een samenleving maakt waarin mensen geloven in delen.

Wees met de Marokkaanse gemeenschap in Nederland,verbonden en ver weg van de plek van nood.

God, geef ons dat wij er zullen zijn voor elkaar,verbonden door de kracht, de moed en de liefde die U ons schenkt.

Koester Uw aarde en Uw mensen.Dat wij, als de grond onder onze voeten beeft, ons verankerd weten in U.

Amen

 

 lees verder
 
Oecumenisch wereldnieuws - Lutheranen in Krakau & vrijheid van Godsdienst

Assemblee LWF in Krakau

Vanaf woensdag 13 september vindt de assemblee van de Lutherse Wereldfederatie plaats. Er is uiteraard ook een delegatie namens de Protestantse Kerk aanwezig. De hoofdspreker op donderdag 14 september is theoloog Tomáš Halík. Meer over de Nederlandse delegatieMeer over de assembleeMeer over Tomáš Halík

Oecumenische gebedswake in Rome

Op 30 september 2023 vindt in Rome de oecumenische gebedswake ‘Together 2023’ plaats in aanwezigheid van paus Franciscus. Jongeren tussen 18 en 35 jaar uit heel Europa, van alle kerkelijke achtergronden, zijn hiervoor uitgenodigd. Tabitha van Krimpen, jonge theoloog des vaderlands in 2022, is hierbij aanwezig.

Relatie met de Hervormde Gemeente van Suriname 

Van 29 augustus t/m 8 september heeft het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap een bezoek gebracht aan het Surinaamse Bijbelgenootschap. Scriba ds. René de Reuver was een van de delegatieleden. Tijdens het bezoek heeft hij de contacten met de Hervormde Kerk van Suriname vernieuwd. Door de kerkenraad van de Hervormde Kerk van Suriname is de hoop uitgesproken dat de band tussen hun kerk en de Protestantse Kerk in Nederland uitgroeit tot een gelijkwaardige relatie van twee zusterkerken. In het komende jaar wordt door beide kerken gezocht naar een concrete invulling van deze relatie.

Assemblee van bijbelgenootschappen

Zo eens in de acht jaar vindt de World Assembly van de United Bible Societies plaats. Dit jaar wordt deze assemblee gehouden in Nederland, van 11-18 oktober in Egmond aan Zee. Op zondag 15 oktober is er een speciale kerkdienst in de Westerkerk in Amsterdam. Bij de UBS zijn ruim 150 bijbelgenootschappen aangesloten; in de meeste landen in de wereld is een bijbelgenootschap actief. 

75 jaar Wereldraad van Kerken

In augustus bestond de grootste oecumenische organisatie ter wereld 75 jaar. De Nederlandse Willem Visser ‘t Hooft was medeoprichter en de eerste secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken. Met zijn tomeloze inzet voor de internationale oecumenische beweging was hij een van de bekendste Nederlandse theologen buiten ons land.Lees hier het profiel van Visser ’t Hooft.

Nederlands Christelijk Forum

In juni kwamen 40 kerkleiders uit Nederland en België bij elkaar voor een gezamenlijke retraite. Scriba ds. René de Reuver is voorzitter van dit forum. Hij leidde een deel van de retraite. In een gezamenlijke verklaring na afloop schrijft men: ‘Terugkijkend op de retraite weten en voelen we ons samen uitgedaagd. Om deze eenheid zichtbaar te maken in een wereld die meer verdeeld is dan ooit. Om God te zoeken waar Hij ons allang voor is. Om kerk te zijn waar mensen zijn; in hun eigenheid, vreugde en nood. Om hoop te leven, juist in onze tijd waarin uitzichtloosheid en hopeloosheid veel jongeren en ouderen moedeloos maakt. We worden uitgedaagd tot een bediening van hoop! Wij roepen kerken en geloofsgemeenschappen op om samen met ons deze weg van eenheid te gaan. Omdat ‘ik niet kan zijn, als jij niet bent’, geen enkele kerk op zichzelf het gehele lichaam van Christus is, en de liefde van Christus ons samenbindt. ‘Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk’ (Kolossenzen 1:17-18).’ Dit slotdocument sluit inhoudelijk aan bij het nieuwe jaarthema van de Protestantse Kerk: ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.’

Vrijheid van godsdienst

De nieuwe CEC-president, aartsbisschop Nikitas (Verenigd Koninkrijk), vroeg bij de vaststelling van de eindrapportage van de CEC in Tallinn (juni 2023) om speciale aandacht voor de vrijheid van godsdienst. Hij noemde daarbij het aanvallen van godsgebouwen als uitwas van het onvoldoende garanderen van ruimte om de eigen godsdienst te beleven. Hij verwees onder meer naar de situatie van christenen in Cyprus, Turkije en Armenië en noemde ook de veiligheid van moskeeën en synagogen. De CEC verricht actief lobbywerk bij de politiek om vrijheid van godsdienst en de mensenrechten op de politieke agenda te houden. Meest recent voorbeeld is de verklaring van de Raad van de Europese Unie (22 augustus jl.), waarin de waarde van vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst wordt onderstreept. Het Reformatorisch Dagblad schreef over deze verklaring.Lees hier het rapport van de CEC over mensenrechten.

Kerkleiders Papoea uiten bezorgdheid over executies

In een verklaring aan regeringsfunctionarissen meldden kerkleiders in Papoea dat de huidige situatie een menselijke tragedie is. Ze uiten hun ernstige bezorgdheid over buitengerechtelijke executies en ander geweld in hun land, en riepen op tot onmiddellijke maatregelen voor een duurzame vrede.

Kerken willen nieuwe poging om euthanasie te reguleren

Na het mislukken van de wetgeving voor hulp bij zelfdoding willen de christelijke kerken in Duitsland graag een nieuwe poging doen om hulp bij zelfdoding wettelijk te reguleren. Een bespreking van een nieuw wetsontwerp moet de zorgen van de laatste ontwerpen wegnemen. De kerken benadrukken de noodzaak van wettelijke regulering, waarbij duidelijk moet zijn dat zelfmoord plegen of anderen helpen niet ‘normaal’ mag worden, benadrukte Annette Kurschus, voorzitter van de EKD-raad.

Overlijden Dirk Gudde

Op woensdag 16 augustus is Dirk Gudde overleden, betrokken bij de Nederlandse Raad van Kerken. In 1995 werd hij stafmedewerker voor oecumene van de bisschoppenconferentie. Vanuit deze functie woonde hij regelmatig de plenaire vergaderingen van de Raad bij. Ook verving hij in het moderamen de bisschop als deze verhinderd was. In 2011 werd Gudde voorzitter van de beraadsgroep Samenlevingsvragen, tot hij in 2015 gekozen werd tot nieuwe voorzitter van de Raad. Deze functie vervulde hij tot eind 2019. Lees hier het in memoriam op de site van de Raad van Kerken.

 lees verder
 
Bestel gratis magazine over kerstcollecte Kerk in Actie

Kinderen in Oekraïne

Er is bijna geen kind in Oekraïne dat de afgelopen tijd niet is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog. Dat laat sporen na. Kinderen in Oekraïne lopen kans op een depressie, posttraumatische stressstoornis en andere mentale problemen. Het is belangrijk om hen zo veel mogelijk veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning te bieden. 

Kerk in Actie helpt

Dat is precies wat Kerk in Actie doet. Samen met Oekraïense kerken zorgt Kerk in Actie ervoor dat kinderen een veilige plek hebben om te spelen, en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Gezinnen krijgen voedsel- en zadenpakketten zodat er eten op tafel blijft staan. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen.

Deel uit in de gemeente

In het minimagazine staan de aangrijpende verhalen van de vierjarige Arina die moest vluchten uit Marioepol, de tienjarige Zlata die een paar honderd kilometer van huis een nieuw leven probeert op te bouwen en de 12-jarige Yehor die het geluid van bommen en geweerschoten maar niet uit zijn hoofd krijgt.

Bestel het gratis minimagazine om met Kerst, rond de collecte voor kinderen in Oekraïne, aan de hele gemeente uit te delen. 

Minimagazine 'Geef licht' bestellen

 lees verder