7x Actie Kerkbalans in beeld

Naast de brieven die verspreid worden, thuisbezorgd of digitaal in de mailbox, ondersteunen veel gemeenten hun verzoek met een videoboodschap. De ene is nog origineler dan de andere. Eén ding hebben ze gemeen: ze maken zichtbaar hoe belangrijk het is om een bijdrage te leveren aan deze actie. Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Boxmeer

Na het volgen van de workshops ‘Actie Kerkbalans+’ heeft de Protestantse Gemeente Boxmeer besloten om de Actie Kerkbalans in te steken op ‘hartsverhalen’. Verhalen die duidelijk maken wat de gemeente voor mensen betekent. Drie gemeenteleden zijn gefilmd en vertellen hun verhaal in een kort filmpje. Deze worden via de uitzending van Kerkdienstgemist.nl, e-mail, website, Facebook en de lokale nieuwswebsite onder de aandacht gebracht.

Heerenveen

De predikanten van deze gemeenten vertellen hoe betekenisvol de kerk is. De voorzitter van het college van kerkrentmeesters sluit af met een oproep om mee te doen.

Krimpen aan de IJssel

De voorzitter van het college van kerkrentmeesters vertelt waar de afgelopen jaar in geïnvesteerd is. Dit jaar staat in het teken van de verbouwing van het kerkgebouw. Maar daar betalen ze via Actie Kerkbalans niet voor, vertelt de voorzitter. Maar waar dan wel voor?

Maasdijk

In de Protestantse Gemeente Maasdijk was er tijdens de kerkdienst een heuse masterclass ‘Actie Kerkbalans’. Floris vertelt dat niemand van de gemeenteleden onder de 40 meer dan 200 euro geeft. En daar schrok hij van …

Rheden

Een hilarisch filmpje van het hijsen van vlag van de Actie Kerkbalans, het opblazen van ballonnen, maar ook serieuze woorden over wat de kerk voor mensen betekent.

 

‘s-Gravenzande

Een prachtige animatie over de familie Van der Stee, een gezin dat heel erg betrokken is op de gemeente en weet wat kerk-zijn kost.

Wageningen 

Ook in Wageningen steken ze in op hartsverhalen. De film begint met de spannende vraag: ‘Stel dat de kerk verdwijnt? Hoeveel had ik dan bij willen dragen om dat te voorkomen?’ 

P.S. Benieuwd hoe de Actie Kerkbalans officieel is gestart? Bekijk de online persconferentie: 

 lees verder
 
Afronding jaarrekening 2021: hier moet je op letten

Het Generaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (GCBB) geeft een aantal aandachtspunten mee bij het afronden van het afgelopen boekjaar: 

1. Juiste waardering vaste activa

De richtlijn ‘begroting en jaarverslag 2020’ geeft aan dat met ingang van boekjaar 2020 alle activa, behalve de kerkgebouwen, op actuele waarde moeten worden gewaardeerd. De verwerking in FRIS is eenvoudig. Ongeveer driekwart van de gemeenten heeft deze waardering al toegepast. Gezien de overgang naar het nieuwe systeem zijn de Classical Colleges voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB’s) soepel geweest bij de beoordeling van de jaarrekening 2020. Na overleg met het GCBB is afgesproken dat de waardering van alle gemeenten en diaconieën voor de jaarrekening 2021 juist moet zijn, mede in verband met de ANBI-richtlijnen. 

2. Toereikende onderhoudsvoorziening

Vanaf 2019 schrijft de richtlijn voor dat er een onderhoudsvoorziening voor gebouwen en installaties moet worden gevormd, gebaseerd op een jaarlijks bij te stellen onderhoudsplan. Om onverwachte uitgaven voor te zijn, is dit onderhoudsplan een onmisbaar instrument. Als je deze koppelt aan de meerjarenbegroting in FRIS heb je een goed beleidsondersteunend document met verwachte financiële ontwikkelingen in de komende 8 jaar.

3. Inhoudelijk bestuursverslag

In de richtlijn 2021 wordt onder E1 aangegeven welke onderdelen opgenomen moeten worden. In het bestuursverslag wordt kort het financieel beleid toegelicht. In de toekomstparagraaf schetst het college of bestuur belangrijke beleidspunten die van belang zijn voor de toekomst van de gemeente en/of diaconie. Belangrijk punt daarin is de aandacht voor het besteedbaar vermogen. Zijn er bij krimpende inkomsten mogelijkheden om een deel van het vermogen in te zetten? Is er geen sprake van ‘oppotting’, met andere woorden wordt aan het overschot op de exploitatie een bestemming gegeven? Daarnaast wordt er conform richtlijnen C1.4 en D3 een toelichting gevraagd op balans en exploitatie. Veel gemeenten hebben ingezien dat een beknopte informatie ook voor henzelf heel belangrijk is. Je kunt bijvoorbeeld in de jaarrekening het verslag dat aan de kerkenraad wordt gestuurd opnemen. Zonder dit bestuursverslag en de toelichtingen kan het CCBB de beoordeling van de stukken niet afronden. 

4. Cijfers beheer begraafplaats

Voor zover dat voor jouw gemeente van toepassing is, is het belangrijk na te gaan of de cijfers van de begraafplaats op de juiste manier zijn verwerkt in FRIS, en het financieel verslag van de begraafplaats is meegezonden. Ongeveer 500 gemeenten hebben een of meerdere begraafplaatsen. Ze vallen onder het beheer van gemeenten of diaconieën van de Protestantse kerk in Nederland. Voor hen is een aparte richtlijn opgesteld. Er worden ook in 2022 weer online trainingssessies georganiseerd waarin de belangrijkste beheerszaken van een begraafplaats worden doorgenomen. 

5. Beleggingen

Veel gemeenten zoeken naar extra opbrengsten van vermogen nu de rente vrijwel op nul staat. Vaak wordt een vorm van beleggen gezocht. Beleggen is niet zonder risico, maar dat kan wel zoveel mogelijk beperkt worden. Het GCBB heeft daarom een ‘richtlijn beleggingen’ uitgebracht. Als er belegd wordt zoals de richtlijn dat omschrijft en de beleggingen volgens de jaarrekening boven een ondergrens komen, is er een beleggingsstatuut nodig dat door CCBB’s moet worden beoordeeld. Er zijn voor de verschillende beleggingsvormen drie modellen beschikbaar op de website van de Protestantse kerk. Het gebruik van deze modellen wordt sterk aangeraden: het scheelt werk, versnelt de beoordeling door CCBB’s en voorkomt veel mailverkeer, omdat eigen versies vaak niet aansluiten bij de richtlijn. Er is een ondersteuningsgroep beschikbaar die uw vragen kan beantwoorden. Je kunt hen bereiken via fris-help@protestantsekerk.nl.   

Planning indienen jaarrekening 2021

In verband met de ANBI-richtlijnen zijn CCBB’s verplicht een strak schema aan te houden voor het inleveren van de jaarrekening. Uiterlijk 15 juni 2022 moeten de jaarrekeningen over het boekjaar 2021 ingeleverd zijn. Hiervoor moeten gemeenten zelf ook een aantal maatregelen nemen. De onderstaande planning is daarbij handig. Deze kun je ook communiceren met een eventueel extern boekhoud- of accountantskantoor. 

 • 28 februari 2022: afsluiting van het grootboek
 • Maart en april: verwerking gegevens in FRIS en bestuursverslag 
 • Mei: bespreking en controle jaarstukken in controlecommissie, colleges en kerkenraad
 • Begin juni: jaarstukken ter inzage leggen voor je gemeente 
 • Omstreeks 15 juni: Indienen jaarrekening bij uw CCBB
 • Voor 1 juli 2022: gegevensverwerking op de ANBI pagina van uw website

Je kunt de data in dit overzicht aanpassen aan de vergaderdata van de eigen colleges. Het is wel van belang de einddatum in acht te blijven nemen. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kun je een verzoek indienen tot uitstel indienen bij het CCBB. 

Lees ook:

Zet vermogen gemeente toekomstgericht in

26 apr 2021 Pijl naar rechts

 

 lees verder
 
Jaargang ‘Zorg voor de ziel’: je eigen geloof opnieuw doorleven 

Eigen spiritualiteit

Zorgen voor de ziel vraagt tijd en doorgaande bezinning, en dat valt niet altijd mee in een druk bestaan als predikant of kerkelijk werker. De jaargang ‘Zorg voor de ziel’ voor predikanten en kerkelijk werkers helpt: je verdiept je in de eigen spiritualiteit en krijgt zicht op je eigen geestelijke weg. Predikanten Christa Jonkheer en Jantina de Ruiter namen deel aan de jaargang van 2019 en vinden het een aanrader. “We kijken nu weer met verwondering naar dingen die voorheen vanzelfsprekend leken. Alles waardoor je zelf geïnspireerd wordt neem je mee, je gemeente in.”  

Jaar lang op reis

Pastores zien ‘zorg voor de ziel’ steeds meer als essentieel onderdeel in hun werk. Dat de jaargang het eigen geloofsleven verrijkt sprak Christa vooral erg aan. De bijkomende kans een jaar lang op te trekken met collega’s uit je eigen werkveld, trok haar helemaal over de streep. Jantina kan dit beamen. “Je bent er in dat jaar zes keer even twee dagen helemaal tussenuit. Je komt steeds weer terug bij dezelfde groep mensen in dezelfde omgeving. Ik zie het als een jaar lang op reis met elkaar en met jezelf, een prachtig proces was dat.”

Laven aan de bron

De bijeenkomsten vinden plaats in een klooster, een plek die uitnodigt tot verstilling en rust. In zes tweedaagse bijeenkomsten leert de groep elkaar steeds beter kennen. Jantina: “Er zijn vaste onderdelen, zoals een emmaüswandeling waarin je in wisselende samenstelling intensieve gesprekken voert met deelnemers.” Christa vult aan: “Er worden werkvormen gebruikt die je zelf niet zo snel zou opzoeken. Dat heeft me echt verrijkt in mijn werk, want je kunt het in je gemeente ook toepassen.” Tijdens de tweedaagses zijn deelnemers echt even weg uit hun eigen gemeente. Christa: “Je laat de drukte van het dagelijks leven even achter en neemt bewust de tijd om jezelf te laven aan de bron.”

Eigen geloof 

Christa kan het iedere predikant en kerkelijk werker aanraden de jaargang te volgen. “Je krijgt de ruimte je geloof helemaal te doorleven. Jantina kan nu makkelijker over haar persoonlijk geloof praten met anderen. Dat waarderen mensen echt, weten ze nu allebei. Christa: “Ik was er altijd een beetje huiverig voor om over mijn eigen geloof te spreken, het gaat tenslotte niet om mij. De jaargang leerde me dat dat juist zorgt voor goede gesprekken.”

Andere invalshoek

Alles wat beide predikanten leerden in de jaargang gebruiken ze nu regelmatig in de eigen gemeente, bijvoorbeeld in preken of pastorale gesprekken. Jantina: “Ik ervaar het als een van de mooiste cursussen die ik ooit heb gedaan. We leerden vanuit een andere invalshoek naar ons werk te kijken. Die impact werkt tot op de dag van vandaag bij me door.” Christa vult aan: “Ik leerde mijn geloof nog meer doorleven. Je wordt gevoed door alle gesprekken, lezingen, materialen en werkvormen die worden geboden. Ik ben een stuk verder gekomen in mijn eigen geestelijke weg.”  

Ook meedoen?

De nieuwe jaargang ‘Zorg voor de ziel’ start op 21 maart en er is plaats voor 10 deelnemers. Aanmelden kan tot 15 februari a.s. 

Meer informatie en aanmelden

Lees ook wat trainer ds. Inge de Jong vertelt over de jaargang 'Zorg voor de ziel':

Nieuwe jaargang ‘Zorg voor de ziel’: ‘Luisteren naar wat de Geest tot je zegt’

7 jan 2022 Pijl naar rechts
 lees verder
 
Vast mee met je gemeente in de Veertigdagentijd

Verlangen naar het grote feest

“Door te vasten maak je heel lichamelijk ruimte voor God in je leven,” vertelt Mirella Klomp, liturgiewetenschapper aan de Protestantse Theologische Universiteit uit in een eerder artikel over vasten. “Zo kun je je bewust voorbereiden op het feest van de opstanding: het feest van God die zichzelf steeds opnieuw aan ons wil schenken.Vasten schept ruimte voor verlangen naar het grote feest.”

Wekelijkse suggesties

Vasten kan op verschillende manieren. Sommige mensen kiezen voor het tijdelijk afzien van alcohol, vlees en/of snoep. Anderen kiezen er bijvoorbeeld voor tijdelijk geen Netflix te kijken of sociale media te gebruiken. Op de vastenkaart van Kerk in Actie staat elke week een andere vastensuggestie, waaronder ook tips voor dingen die je in de vastentijd juist extra kunt doen, zoals iemand een kaart sturen, een compliment geven, of voor iemand bidden.

Project 'Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet'

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, geweld, verslaving en criminaliteit ontneemt jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Kwetsbare tieners uit Bourj Hammoud krijgen er huiswerkbegeleiding, psychosociale hulp en vaktrainingen voor betere kansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen ze elkaar in ontspannen sfeer ontmoeten tijdens een partijtje tafelvoelbal of airhockey. Jongeren omschrijven Manara als hun tweede thuis en willen er het liefst al hun tijd doorbrengen.

Vast mee en ga de uitdaging aan!

Zo doet u mee:

 • Bestel de vastenkaarten voor uw gemeenteleden en deel ze uit
 • Vast met elkaar zes weken lang met de vastentips op de kaart
 • Voor wie wil, biedt Kerk in Actie online dagelijks tips en inspiratie om het vol te houden.
 • Bij elke dag staat een bedrag om met de vastentip te (be)sparen. Iedereen die meedoet houdt op de kaart bij hoeveel tijd/geld er wordt bespaart.
 • Tip: bestel ook de spaardoosjes en deel deze uit, zodat gemeenteleden daar het (uit)gespaarde geld in kunnen doen
 • Vraag uw gemeenteleden het gespaarde bedrag mee te nemen naar de kerk, of over te maken naar Kerk in Actie, voor het project 'Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet’. 
 • Met alle bijdragen kan jongerencentrum Manara in Beiroet jaarlijks 1000 kwetsbare tieners helpen met huiswerkbegeleiding, psychosociale hulp en vaktrainingen voor betere kansen op de arbeidsmarkt. 

Meer weten en vastenkaarten bestellen:

Vastenactie 2022: Alles komt goed?!

Pijl naar rechts
 lees verder
 
Christelijke opening vergadering: bijbelstudie, bezinning, gedicht, meditatie of overdenking

Opening vergadering Bijbel

In de ideeënbank zijn diverse kortere bijbelstudies te vinden die geschikt zijn om een vergadering te openen. Zo is er bijvoorbeeld een vergaderopening bij het jaarthema 'Van U is de toekomst':

Vergaderopening met als thema 'Van U is de toekomst'

Pijl naar rechts

 

Gebeden en gedichten 

Om een vergadering te openen met een gebed of een gedicht zijn de volgende boeken geschikt.

U die voor mij uitgaat, gebeden voor onderwegDit Petrus-gebedenboek wil woorden aanreiken om biddend onze weg door het leven te gaan, bij blijdschap en verdriet, thuis en in de gemeente, samen en alleen. De gebeden in dit boek zijn geschikt voor persoonlijk gebruik, maar ook bruikbaar voor lezing in kerkdiensten of vergaderingen. Ze werden geschreven door verschillende predikanten uit de Protestantse Kerk in Nederland, bij het jaarthema 2021-2022, ‘Van U is de toekomst’.  Prijs €8,99'U die voor mij uitgaat' bestellen

Dit boek is - onder bepaalde voorwaarden - ook gratis te bestellen. Zie:

Nieuw gebedenboek ‘U die voor mij uitgaat’. Bestel gratis!

23 aug 2021 Pijl naar rechts

Vaste grondIn de Petrus-uitgave ‘Vaste grond’ zoeken predikanten Marleen Blootens, Piet de Jong, Pim Brouwer en Corine Beeuwkes handvatten in de levens van verschillende mannen en vrouwen in het Oude en Nieuwe Testament. Wat kunnen wij vandaag de dag leren van hun ervaringen?

Het boekje 'Vaste grond' is een uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland, bij het jaarthema 'Van U is de toekomst'. Het boekje bevat korte overdenkingen, (gespreks)vragen, citaten en gebeden rondom het thema 'Vertrouwen'.'Vaste Grond' gratis bestellen

 

Opening vergadering Bezinning

Daarnaast zijn er in de ideeënbank ook een aantal werkvormen te vinden die uitnodigen tot een langere bezinning op een bepaald thema. Bijvoorbeeld de visienota van de Protestantse Kerk met als titel 'Van U is de toekomst'.

In gesprek over de visienota 'Van U is de toekomst'

Pijl naar rechts

 

 lees verder
 
Bericht naar aanleiding van persconferentie 14 januari

 • Het moderamen hoort en ziet de behoefte aan het het fysiek houden van kerkdiensten en het gezamenlijk beleven van het geloof steeds verder toenemen. En onderschrijft het belang hiervan. 
 • Ook de noodzaak voor het opstarten van andere gemeente-activiteiten wordt steeds sterker gevoeld. 

Komende zondag (23 januari) is het mogelijk om maximaal 50 mensen aanwezig te laten zijn tijdens de kerkdienst. Aangeraden wordt om te werken met een reserveringssysteem en in ieder geval met vaste placering. Wel is het advies om een mondkapje te dragen bij binnenkomst en verplaatsingen. Tijdens het deelnemen aan de kerkdienst is een mondkapje niet verplicht. Daarnaast kan de gemeente ingetogen zingen en is goede ventilatie van groot belang.

Na de volgende persconferentie (25 januari) is naar verwachting meer maatwerk mogelijk. Daarbij wordt gedacht aan - en gehoopt op - het toelaten van zoveel kerkgangers als er met inachtneming van de 1,5 meter norm mogelijk is in een kerk tot een maximum bezetting van ca 20 % van het aantal zitplaatsen dat beschikbaar is. Het moderamen wil hiermee recht doen en mogelijkheden bieden aan gemeenten met grotere kerkgebouwen. 

Ook raadt het moderamen gemeenten aan om het gemeentewerk zoveel mogelijk weer op te starten. Uiteraard met inachtneming van de huidige coronamaatregelen. Voor kerkenraden, gespreksgroepen etc. geldt dat deze - bijv. in een kerkgebouw - bij elkaar kunnen komen. Ook jeugdwerk is weer mogelijk. Voor catechese en georganiseerd jeugdwerk kan worden aangesloten bij de regelingen die gelden voor jeugdwerk en scholen. (Meer hierover is bijv. te vinden bij andere jeugdwerkkoepels zoals Scouting Nederland). Ook koren kunnen weer oefenen. Hiervoor geldt wel de wettelijke verplichting te werken met een coronatoegangsbewijs (CTB).

Zie ook advies CIO: https://www.cioweb.nl/

 lees verder
 
Nationale Holocaust Herdenking 2022: handreiking voor de eredienst

Nationale Holocaust Herdenking 

De herdenking wordt jaarlijks georganiseerd door het Nederlands Auschwitz Comité bij het Spiegelmonument 'Nooit Meer Auschwitz' in het Wertheimpark in Amsterdam. In dit monument, ook wel ‘Gebroken spiegels’ genoemd, zie je een gebroken hemel weerspiegeld. Maker Jan Wolkers gaf als toelichting: “De hemel blijft voorgoed geschonden. Het is een godsgruwelijke aanslag op alles waar een mens voor staat.” Meermalen is dit monument beschadigd of vernield, wat de tragiek en de urgentie alleen nog maar versterkt. 

Wereldwijde herdenking

Op 1 november 2005 riep Kofi Annan, toenmalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de bevrijdingsdatum van concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau (27 januari 1945) uit tot een dag van herdenking. Ter herinnering aan de Holocaust, waarbij Joden, Sinti en Roma werden vervolgd, op transport gezet, en vergast of anderszins vermoord. Wereldwijd worden de slachtoffers herdacht van de Holocaust en andere genocides, zoals die in Cambodja, Rwanda, Srebrenica en Darfur. Auschwitz is uitgegroeid tot universeel symbool voor de massavernietiging van onschuldige burgers, waarbij nooit mag worden vergeten dat Joden zinloos zijn vernietigd tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Betekenis in het heden

“Kom vanavond met verhalen, hoe de oorlog is verdwenen. En herhaal ze honderd malen. Alle malen zal ik wenen”, dichtte Leo Vroman. Verhalen moeten telkens weer verteld worden, en de onwezenlijke abstracties van de shoah en andere genocides moeten gezichten krijgen. Ook de verhalen en gezichten van de levenden tellen. Alleen zo kan gedenken betekenis krijgen in het heden. 

Tijdens de Nationale Holocaust Herdenking in 2020 vertelde Eva Weyl, overlevende van doorgangskamp Westerbork, hoe zij in contact was gekomen met de dochter en kleindochter van Albert Konrad Gemmeker, commandant in Westerbork. Met de kleindochter geeft ze lezingen op scholen. “Zij kan er niets aan doen dat ze een oorlogsmisdadiger als grootvader had, en ik kan er niets aan doen dat ik behoor tot die kleine groep overlevenden, maar die kleindochter en ik kunnen er samen wel wat mee doen. Al heel snel na onze voorzichtige kennismaking ontdekten we ons gemeenschappelijk doel: we willen een eind aan alle vormen van antisemitisme, racisme, leugens, geweld en ophitsen. En we willen deze zaken ook voorkómen.”

In het boek 75 Face Stories. Nederlandse Joden 75 jaar na de bevrijding, vertellen Joodse Nederlanders over hun verwachtingen en dromen, en laten zo zien dat er een vitale Joodse gemeenschap bestaat, ondanks de vernietiging en het immense verdriet die deze teweegbracht. Rabbijn Joram Rookmaaker: “Ik ben blij dat er mensen zijn die de dreiging stevig in de gaten houden, maar ik ben liever bezig met de inhoudelijke betekenis van een krachtige Joodse aanwezigheid in Nederland.”

Enkele liturgische suggesties

Liederen

Een element van gedenken is het leven krachtig oppakken, zoals Eva Weyl en rabbijn Joram Rookmaker hierboven verwoorden. Dat komt terug in lied 827 in het Liedboek (2013): ‘Mensen, wij zijn geroepen om te leven!’ Ook lied 992: ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons?’ past hierbij. Lied 199 is een indringend lied, gedicht door Sietze de Vries: ‘Koester de namen die wij hier gedenken.’ Het loopt uit op een zegenbede: om licht en om leven.

In de berijmde Psalm 89:17 en 18 wordt de smaad, de krenking en de hoon van het volk schrijnend onder woorden gebracht. Ook deze psalm loopt uit op een bede om herstel, erkenning en uiteindelijk op dank en lof. Het leven wint het van de dood.

Een bijzonder lied is van de Joodse denker en schrijver Schalom ben Chorin (1913-1999): lied 857. Een mystiek lied, waarin God als de bron van leven ervaren wordt, tegen alle dood in. Lees hier hier een toelichting bij dit lied, en beluister het hier.   

Gebed

God,Onbegrijpelijk en onbeschrijfelijk is het leedvanwege de vernedering en de vernietiging van Joden, Sinti en Roma tijdens de Tweede Wereldoorlog

Onbegrijpelijk en onbeschrijfelijkhet leed van deze en andere volkerenmoordenHet bloed roept van de aardbodem tot UDe verwoeste levens worden weerspiegeld in de geschonden hemel

Hoor en zie, wees nabij in dit mateloze verdriet door de generaties heenen geef levenskracht, geestkracht, vitaliteit:aan het Joodse volk, aan Sinti en Roma,en alle andere gemeenschappen die met vernietiging bedreigd worden:dat het leven sterker is dan de doodhaat wordt overwonnen door liefde.

 lees verder
 
Missionaire opleiding: ‘Verhaal van Gods missie cruciaal om richting te geven aan de kerk’

Gods missie

“Als je als voorganger je gemeente wilt helpen om een missionaire cultuur te versterken, is een goed verstaan van Gods missie in deze wereld - de Missio Dei - erg belangrijk,” aldus Gert-Jan Roest, wetenschappelijk beleidsmedewerker bij de Protestantse Kerk en docent van de opleiding. “Vragen als ‘wat is Gods missie, wat is de rol van de kerk hierin en waar komen negatieve associaties rond het begrip ‘missionair-zijn’ vandaan?’ komen allemaal aan bod. Temidden van grote veranderingen is het grote verhaal van Gods missie cruciaal om richting te geven aan de kerk en aan mensen in de kerk.”

Anders in je werk

In de eerste startmodule maak je kennis met de verhalen van Gods missie in de Bijbel en de zendingsgeschiedenis, de ‘actuele missiologie’. Je leert hoe je deze verhalen op zo’n manier kunt verbinden met de verhalen van mensen dat het bijdraagt aan de vorming van een christelijke identiteit die open is naar de omgeving. Gert-Jan Roest: ‘Het woord ‘missionair’ roept wel eens verwarring op, maar is voor de lokale kerk en voor christenen een belangrijk woord. Missionair-zijn is vanuit liefde in beweging komen ter wille van anderen namens de Ander, God Zelf. Bij veel deelnemers merk ik dat deze manier van naar de Bijbel kijken en vertrouwen op Gods missie echt ontspanning geeft. Er komt rust om je werk op een nieuwe manier te bekijken.”

Direct in de praktijk

In de eerste startmodule wordt tevens gekeken naar contextualisatie. Want missionair-zijn voor een lokale kerk heeft te maken met de blik naar buiten keren en in beweging komen voor mensen en situaties in de omgeving. Roest: “We kijken naar de praktijk van je lokale kerk en hoe contextualisatie daar functioneert.”  

Dovenpastor Martin Visser doet mee aan de huidige opleiding. In het voorjaar van 2021 volgende hij de startmodules en nu het verdiepingsjaar. “De opleiding maakt mij nog meer bewust van het belang van de context: dat een groeiend aantal mensen in ons land weinig of niets meer weten van christelijk geloof en dat dat gevolgen heeft voor de manier waarop je het evangelie communiceert.” Visser gaat - naast zijn werk als dovenpastor - regelmatig voor in heel verschillende gemeenten. “Ik krijg nu de juiste tools om goed aan te sluiten bij die andere contexten. Dat wat ik leer breng ik direct in de praktijk.” 

Verschillende theologische achtergronden

Roest merkt dat de opleiding echt een snaar raakt bij predikanten en kerkelijk werkers die deelnemen. “In veel gemeenten heeft men last van kramp door de krimp, we moeten als kerk leren leven met open handen van genade. Iets van die ontspanning zien we bij de opleiding gebeuren.” Martin Visser kan dat beamen. “Deelnemers komt uit de volle breedte van de Protestantse Kerk en dat maakt het juist zo boeiend. We zijn een heel diverse groep en leren zo echt veel van elkaar.”

Aanmelden

De startmodules vinden plaats in het voorjaar van 2022, het verdiepingsjaar begint in september 2022. De startmodules kun je los volgen. Om toegang te krijgen tot het verdiepingsjaar moeten alle startmodules gevolgd zijn. 

De kosten voor de hele opleiding (startmodules en verdiepingsjaar) bedragen € 3.235,-, het volgen van losse startmodules kost € 95,- per module. Er zijn verschillende manieren om via fondsen, subsidies en vergoedingen een tegemoetkoming in de studiekosten te ontvangen.

Lees ook:

Doe mee: missionaire opleiding ‘Kerk naar buiten’ voor predikanten en kerkelijk werkers

6 jan 2022 Pijl naar rechts
 lees verder
 
Veertigdagentijdkalender ‘Alles komt goed?!’: "Gods Rijk komt, Zijn toekomst breekt door" 

Wat zeggen de woorden ‘alles komt goed’ jou, op weg naar Pasen?

Het kan goedkoop klinken, voortdurend komen dingen niet goed. Er is in onze levens, in de wereld om ons heen, ontstellend veel gebrokenheid en ellende. Tegelijkertijd zet juist de Veertigdagentijd me erbij stil dat het toch waar is. Het kómt goed! Omdat Christus deelt in alle menselijke nood en dood, én daaruit is opgestaan. 

Je schreef de overdenkingen in de Stille Week. Hoe geef je die week zelf vorm? 

De Stille Week heeft voor mezelf grote betekenis. In Gouda komen we in de Sint-Jan iedere avond samen voor een korte viering, met ruimte voor stilte, muziek, zang en een overdenking. Op Witte Donderdag vieren we het avondmaal, en ook op Goede Vrijdag is er een dienst. Deze week brengt ons bij het hart van het evangelie en dat maakt me heel dankbaar. Tegelijk voel ik me als voorganger ook altijd stamelen als ik probeer hier woorden aan te geven. Daarom ben ik zo dankbaar voor de liederenschat van de kerk, hoe dichters de eeuwen door woorden hebben gegeven aan het werk van Christus. Een lied dat mezelf altijd weer aanspreekt is 'Die in de dood gebonden lag' van Maarten Luther (Gezang 203; Liedboek 1973).

Hoe kunnen wij als kerk de hoop van Pasen doorgeven in de wereld?

Het is belangrijk om ons als kerk ervoor in te spannen dat het verhaal van kruis en opstanding verteld blijft worden. Er ligt hier een grote opdracht, nu steeds minder mensen bekend zijn met de inhoud van de Bijbel. Met ‘The Passion’ wordt een groep binnen de samenleving bereikt, maar het is ook goed om je als gemeente in eigen dorp of stad te bezinnen op wat je kunt doen om te zorgen dat het Paasverhaal blijft klinken.

Daarnaast denk ik ook aan een tekst uit 1 Korinthe 15. In dat hoofdstuk dat helemaal over de opstanding van Christus en onze opstanding gaat, luidt het slotvers: Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat de inspanningen die u voor de Heer verricht, nooit tevergeefs zijn (vers 58). Pasen zet ons dus met beide benen in het leven om daar onze roeping te vervullen. Met een nieuwe oriëntatie: door Christus’ kruis en opstanding weten we van verlossing, vergeving en hoop. Wat is het mooi om daar af en toe iets van te delen met de mensen die God op onze weg brengt.

Waar zie jij tekenen van het koningschap van Jezus?

Ik moet denken aan de werken van barmhartigheid, betekenisvolle daden waarmee mensen elkaar dienen. In deze wereld wordt iets zichtbaar van het koningschap van Jezus waar mensen zulke daden van liefde verrichten. Dan gaat het niet om grote, in het oog springende dingen. Het kan om iemand gaan die opstaat tegen onrecht, om een politicus die het goede zoekt voor de samenleving, een mantelzorger, iemand die haar buurvrouw naar het ziekenhuis rijdt. In zulke eenvoudige gebaren zie ik tekenen van het koningschap van Christus, die kwam om ons te dienen.

Wat betekent een hoopvolle toekomst voor jou? 

Christus’ opstanding is voor mij de enige garantie dat deze wereld niet naar de vernieling gaat, maar naar de vernieuwing. Daarom is Pasen ook het grootste feest dat we als kerk vieren. Er is hoop, midden in een hopeloze wereld. Dát die hoop er is, moet me telkens weer worden aangezegd. Daarom ben ik ook zo dankbaar voor de gemeente, voor de kerk. Want daar, in het midden van de gemeente, wordt het me telkens weer verkondigd: Gods Rijk komt, Zijn toekomst breekt door! 

Kalender bestellen

Ds. Marco Batenburg, preses van de generale synode en predikant van de Goudse Sint-Jansgemeente, schreef de dagelijkse overdenkingen in de Stille Week voor de veertigdagentijdkalender.

Lees ook:

De veertigdagentijdkalender uitdelen? Bestel nu!

4 jan 2022 Pijl naar rechts
 lees verder
 
Week van Gebed: bid mee met christenen uit de hele wereld

Licht in de duisternis

De Week van Gebed staat dit jaar in het teken van ‘licht in de duisternis’. In de hele wereld lijden onschuldige mensen onder geweld, onrecht en onderdrukking. Kerk in Actie werkt namens de Protestantse Kerk samen met kerken en partnerorganisaties om mensen in nood wereldwijd hoop en hulp te bieden. Van deze partnerrelaties ontving Kerk in Actie gebeden, die wij in Nederland met hen kunnen meebidden in de wereldwijde gebedsweek. Volgende week vind je ze dagelijks op petrus.protestantsekerk.nl/gebeden

Bidden om wijsheid en kracht

Ds. Wilbert van Saane - door Kerk in Actie uitgezonden naar Beiroet, waar hij lesgeeft aan theologiestudenten van de Near East School of Theology - vraagt ons gebed voor Libanon, nu daar de duisternis zo om zich heen grijpt. Door de zware economische crisis is de situatie er ronduit beroerd. Gezinnen kunnen bijna niet rondkomen, boodschappen zijn onbetaalbaar. “Veel ouders weten niet of ze volgende week nog wel eten op tafel kunnen zetten.”

Ook in landen als Bangladesh, Indonesië en de Golfstaten is de nood hoog. Economische crises, natuurrampen en de gevolgen van de coronapandemie eisen een hoge tol van mensen, die vaak al onder moeilijke omstandigheden leven. Zo vraagt voorganger Babu Ganta uit de Verenigde Arabische Emiraten om ons gebed voor de vele kerken en geloofsgemeenschappen daar. Ze hebben allen te maken met verlies: van geliefden die overleden aan corona, maar ook van leden: arbeidsmigranten die noodgedwongen weer terugkeerden naar hun land omdat ze hun baan verloren. “Heer, geef wijsheid en kracht om met deze grote veranderingen om te gaan,” is zijn gebed. 

Zoeken naar licht

Het materiaal voor de wereldwijde gebedsweek is voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Als kleine, kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio waar eenheid vaak ver te zoeken is. Ook in andere delen van de wereld lijden onschuldige mensen onder geweld, onrecht en onderdrukking.“ In die omstandigheden zoeken mensen naar een teken dat God met hen is, net als de ster van Bethlehem. Het is onze roeping als christenen om mensen te wijzen op Christus, het Licht van de wereld,” aldus de voorbereiders. 

15 januari: Nationaal Gebed

Aan de vooravond van de Week van Gebed wordt op zaterdag 15 januari een Nationaal Gebed gehouden. Scriba ds. René de Reuver: “Vanwege het voortduren van de pandemie, en de spanning en polarisatie die dit teweegbrengt, is besloten opnieuw gezamenlijk voor ons volk en de samenleving te bidden.” In een programma van 20.00 - 21.30 uur spreken voorgangers uit de volle breedte van christelijk Nederland een gebed uit. Persoonlijke verhalen maken duidelijk hoe de coronacrisis mensen raakt. Tijdens de gebedsmomenten kunnen mensen thuis meedoen: persoonlijk, in groepjes of (afhankelijk van de maatregelen) met de geloofsgemeenschap. 

Lees ook:

Zaterdag 15 januari: Nationaal Gebed tegen polarisatie, voor vrede en verbinding

11 jan 2022 Pijl naar rechts
 lees verder