Generale synode aanvaardt rapport 'Geroepen door Christus'

Roeping

Over bovenstaande is door de synode uitgebreid en diepgaand gesproken. Synodeleden deelden in verschillende gespreksronden hun gedachten over wat 'de roeping door Christus' betekent. Ook hun aarzelingen hierbij. "Soms is er verlegenheid om de roeping die je voelt als goddelijke roeping te ervaren." Tegelijkertijd werd breed erkent dat roeping voor de ambten essentieel is. "Het ambt is meer dan de taken die je moet uitvoeren."

Door de aanvaarding van het rapport wordt (h)erkend dat Christus mensen in de kerk roept voor bepaalde taken of posities. Door middel van de ambten erkent de kerk hun roeping en beschermt hun rol opdat zij hun werk kunnen doen in overeenstemming met hun roeping.

Geordineerde ambt

Er is ook langer stilgestaan bij de nieuw ingevoerde uitdrukking 'geordineerd ambt'. Voor sommigen synodeleden voelden dit in eerste instantie als té hiërarchisch, maar andere bepleiten juist de introductie van deze term die in de wereldkerk gebruikelijk is. "Ik vind ordinantie juist mooi. Het heeft voor mij te maken met zichtbaarheid dat je bevoegd bent om de sacramenten uit te voeren."

Gezamenlijk dienen de ambten om de gemeente te bepalen bij het heil en bij haar roeping in de wereld. Er kan wel een vorm van hiërarchie zijn tussen de ambten en binnen het ambt van dienaar des Woords, en tussen kerkelijk werkers die geen dienaar des Woords zijn.

Vierde ambt

Het aanvaarden van het rapport betekent ook dat er voor bepaalde kerkelijk werkers, namelijk die kerkelijk werkers die geen dienaar des Woords zijn, ambtstheologisch ruimte is voor een nieuw ambt (naast dat van dienaar des Woords, ouderling, diaken) en dat dit nieuwe ambt nader moet worden onderzocht. In een later stadium moet worden besloten over de eventuele invoering van dit vierde ambt.

Volgens het rapport is de kerk geroepen om kerkelijk werkers en pioniers, voor zover zij het werk van predikanten reeds doen - met inachtneming van eerder verworven competenties als opleiding en ervaring - te bekwamen en te ordineren.  

Aanleiding gesprek over het ambt

De Protestantse Kerk in Nederland is in beweging. Er wordt volop gepionierd. Nieuwe vormen van kerk-zijn ontstaan, die meer toegankelijk zijn voor mensen, die niet vertrouwd zijn met geloof en kerk. Vanuit die vernieuwing ontstaan ook vragen over de bestaande kerk en haar voorgangers. Wat betekent dit voor het ambt van predikant? Tegelijk zijn er ook kleine gemeenten in de dorpen, die het hoofd nauwelijks meer boven water houden. Hoe kunnen zij geholpen worden? Wat voor type voorgangers zijn er nodig? 

De synode van de Protestantse Kerk heeft zich vandaag over deze vragen gebogen. Het aanvaarden van het rapport 'Geroepen door Christus' legt de basis voor een verantwoorde en toekomstgerichte theologie over deze vragen. Het rapport doordenkt het ambt van predikant in de Protestantse Kerk.

In het rapport 'Geroepen door Christus' presenteert de werkgroep 'Vervolg ambtsvisie' een theologie waarin hedendaagse context, de Schrift en traditie met elkaar in gesprek worden gebracht. Dit leidt tot een voorstel voor de manier waarop de ambten in onze kerk in de 21e eeuw vormgegeven zouden kunnen worden. De synode heeft de uitkomsten van dit rapport vandaag onderschreven. 

Vertrekpunt

De werkgroep ‘Vervolg ambtsvisie’ heeft met het rapport ‘Geroepen door Christus’ een verdieping en een theologische bedding geleverd, die noodzakelijk is voor het vervolg van de ambtsdiscussie. Het rapport dient als vertrekpunt voor de werkgroep beroepsprofielen met het oog op differentiatie binnen het ambt van dienaar des Woords en een theologisch verantwoorde inbedding van kerkelijk werkers. 

Tijdlijn

Al langere tijd houdt een aantal beleidszaken - rond de invulling van de ambten, de positie van kerkelijk werkers en pioniers, de warrige praktijk van preekconsenten en de groeiende diversiteit in vormen van kerk-zijn – de synode intensief bezig. 

In april 2019 is met het rapport ‘Mozaïek van kerkplekken’ in de Protestantse Kerk een gesprek gestart over de toenemende diversiteit van kerkplekken in onze kerk. Naar aanleiding daarvan is de vraag gerezen wat dit betekent voor voorgangers in een toekomstgerichte kerk. Het gesprek over het ambt wordt gevoerd vanuit de visienotaVan U is de toekomst’, in het licht van de Missio Dei, diversiteit van kerkplekken en toekomstgericht kerk-zijn. De generale synode heeft de visie op het ambt van het rapport ‘Geroepen en gezonden’ aangenomen en gevraagd om verdere verdieping en uitwerking.

In haar vergadering op 12 juni 2021 heeft de generale synode besloten dat er een grondige uitwerking van de theologische componenten van deze vraagstukken nodig is. De ambtsvisie van 'Geroepen en gezonden' (hoofdstuk II, paragrafen 5 t/m 10) vormen hiervoor het uitgangspunt. Het rapport 'Geroepen door Christus' geeft hierop een verdieping. De waarde van de ambten in onze kerk en in onze tijd staan in het rapport centraal. Als kerk staan we voor de opdracht om de weg te onderscheiden die de Geest gaat. Goede theologie bevordert onze ontvankelijkheid hiervoor. 

Zie ook het volgende dossier:

Protestantse Kerk en de visie op het ambt

Pijl naar rechts
 lees verder
 
'Niet wegkijken, maar verantwoordelijkheid nemen voor slavernijverleden'

Kerk mag grotere rol pakken

In de werkgroep ‘heilzame verwerking van het slavernijverleden’, een initiatief van onder meer de Lutherse Kerk in Amsterdam en inmiddels ook andere Amsterdamse protestantse gemeenten, is Bianca Groen Gallant - daarnaast ook lid van het moderamen van de generale synode - actief met thema 'slavernijverleden' bezig. 

Ook de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) doet er onderzoek naar, ondersteund door de Protestantse Kerk. "Dat is een goede stap, maar de kerk mag wel een grotere rol pakken", aldus Groen Gallant. "Het slavernijverleden is een groot maatschappelijk thema waar velen in de samenleving zich over uitspreken. De kerk kan niet achterblijven. Net als bij thema’s als bijvoorbeeld mensenrechten en klimaat moet ze haar stem laten horen. Daar waar andere maatschappelijke organisaties spreken, zou de Protestantse Kerk dat ook moeten doen. Richting kerkelijke gemeenten kunnen we als landelijke kerk inzetten op bewustmaken en activeren, en gespreksmomenten organiseren."

Ieder mens gekend en geliefd

Voor Groen Gallant is niet alleen de rol van de kerk tijdens het slavernijverleden belangrijk, maar vooral de rol van de kerk in de doorwerking ervan in het heden. "De kerk heeft een grote rol gehad tijdens de trans-Atlantische slavernij. Er waren zendelingen die zich het lot van de slaven wel aantrokken, maar niet het systeem veranderden. Ik zou graag zien dat we als kerk nu niet hetzelfde doen als toen. We mogen niet wegkijken, maar moeten onze verantwoordelijkheid nemen.”  

Ons land en ook de wereld als plek waar íeder mens – ongeacht afkomst, handicap, gender of geloof – zich gekend en geliefd voelt, dat is de droom van Bianca Groen Gallant. "Een wereld waar we ons bewust zijn van deze plek als Godsgeschenk, zodat we de urgentie gaan voelen om zorgvuldig met de aarde om te gaan. De toekomst is van God, maar wij hebben ook een eigen verantwoordelijkheid.”

Lees ook:

Protestantse Kerk over racisme & slavernij

Pijl naar rechts
 lees verder
 
Materiaal Israëlzondag beschikbaar

De bijdragen voor de Israëlzondag op 2 oktober 2022 sluiten aan bij het jaarthema ‘Aan tafel!’ Centraal staan de bijbelgedeelten Jesaja 25:6-12 en Lucas 14:12-24. Een thematische keuze dit jaar, en niet een keuze vanuit het oecumenisch leesrooster.

Birke Rapp, Davy Hoolwerf/Nico van den Houten, Beatrice Jongkind, Lieve Teugels en Marcus van Loopik schrijven over het thema in relatie tot deze bijbelgedeelten. Andreas Wöhle bespreekt de vraag wat je eigenlijk doet als je de seidermaaltijd in een christelijke kerk viert.

In de ideeënbank is het materiaal te vinden:

Materiaal Israëlzondag 2022

Pijl naar rechts

Waarom is er eigenlijk een Israëlzondag?

In 1949 stelt de hervormde synode een Israëlzondag in, net na de Tweede Wereldoorlog en de vestiging van de staat Israël. Er zijn drie motieven voor zo’n aparte markering in het kerkelijk jaar. Gestalte geven aan de liefde voor het volk Israël, bezinning op de relatie van de Kerk met Israël, gebed voor het volk Israël. In dienen, leren en vieren zoekt de Kerk de relatie met het Joodse volk. Eerst stelde de hervormde synode voor om de Israëlzondag te laten vallen op de zondag vóór de Grote Verzoendag, maar vanaf 1950 is er een vaste zondag in het jaar: de eerste zondag in oktober. Omdat in die periode de grote feesten in het jodendom vallen:  Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag, Loofhutten. In 1984 wordt van gereformeerde zijde officieel de Israëlzondag ingesteld. Lees hier meer over Israelzondag.

Zie ook:

Welke misverstanden zijn er rond de Israëlzondag?

Pijl naar rechts
 lees verder
 
Online kliederkerk proeverijen

Gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen. Juist nu ontdekken steeds meer kerken hoe er vanuit de georganiseerde chaos van kliederkerk nieuwe contacten ontstaan tussen mensen van alle generaties. Kliederkerken zijn er in verschillende soorten en maten, van activiteit van een kerk tot een pioniersplek.

De online proeverijen worden maandelijks op woensdagavond georganiseerd, beginnen om 20:00 uur en zijn om 21:00 uur afgelopen. In aanloop naar de online kennismaking ontvang je via de mail een Zoom-link.

Aanmelden

Formulier

Online kliederkerk proeverijen  lees verder
 
Gebed voor de boeren

God van de schepping,  Wij danken U, Schepper van hemel en aarde.  Wij danken dat U ons mensen schiep uit aarde. De aarde die ons voedt.  Wij danken U voor het leven dat U geeft, elke dag opnieuw. Leven dat mag bloeien, tot Uw eer.  Wij danken U dat wij Uw aarde mogen bewerken en bewaren.  Leer ons dit te doen vanuit Uw liefde en vanuit ontzag voor het wonder van het leven.  U weet van de zorgen die er zijn. Zorgen over hoe het verder moet, zorgen over de toekomst van het boerenbedrijf.  Wij bidden: Heer, ontferm U. U weet van boosheid, verdriet, teleurstelling. Scherpe woorden die we spreken. Wij bidden: Christus, ontferm U.  U weet hoe belangen, meningen, mensen lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan. Wij bidden: Heer, ontferm U.  Help ons te luisteren naar U en naar elkaar.  Help ons te onderscheiden waar het op aan komt.  Geef ons wijsheid, inspiratie, creativiteit en de ruimte om die aan te wenden, in verbondenheid met elkaar. Laat uw Geest ons zal leiden. Door Christus onze Heer. Amen Ds. Marco Batenburg, voorzitter van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland

Ieder mens is geroepen om boer te zijn

21 jun 2022 Pijl naar rechts
 lees verder
 
Kerst 2022: tent brengt verhalen van vluchtelingenkinderen dichterbij

Onder de indruk

“Brrr…ik heb het best koud, maar vluchtelingenkinderen in Griekenland hebben het vast nog veel kouder”. In groepen volgen jongeren in het Friese Kollum een kerstroute door het dorp, waarbij ze gaandeweg kennis maken met vluchtelingenkinderen in Griekenland. 

De route eindigt in een tent bij de kerk. Daar hangen levensgrote portretten van vier vluchtelingenkinderen: Asif, Ilana, Dunia en Ibrahim. Naast de portretten hun verhalen, waarin ze vertellen waarom ze moesten vluchten en nu in Griekenland uitzichtloos moeten wachten op wat de toekomst hen zal brengen. Fragmenten uit hun verhalen zijn ook te horen. Het laat de bezoekers van de tent beleven hoe het is om door de politie op de hielen gezeten te worden, in een zinkende rubberboot op zee te dobberen of achtergebleven familie te moeten missen. 

De jongeren zijn zichtbaar onder de indruk. “Ik ben echt wel blij dat ik in Nederland woon”, zegt een van hen. “Vluchtelingenkinderen hebben het zoveel slechter hebben dan wij. Daarom kom ik graag voor hen in actie”, vertelt een ander.

Kaarsje aansteken

In Kollum is de tent onderdeel van een kerstfair, waar jong en oud welkom is om de tent te bezoeken. In de tent kunnen ze een kaarsje aansteken voor vluchtelingenkinderen en een wens voor hen op een kaartje schrijven. “Ik hoop dat jullie weer een beter leven krijgen”, schrijft een meisje. “Mijn hoop is dat jullie een veilige toekomst krijgen”, schrijft een ander. Ze hangen hun wenskaart aan een lijn die dwars door de tent is gespannen, een koord van betrokkenheid en verbondenheid. Een bezoek aan de tent inspireert mensen om hun steentje bij te dragen. “Wat ik kan doen?”, vraagt een bezoeker zich hardop af. “Doneren! En hopen dat de oorlog in de landen waar Asif, Ilana, Dunia en Ibrahim vandaan komen, ophoudt.” 

Doe ook mee met een tent

De tent vol verhalen is een initiatief van Kerk in Actie, die met de kerstcampagne ‘Geef licht’ aandacht en steun vraagt voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Kerken kunnen deze tent (gratis) bestellen als zij ook een concert en/of jongerenevent organiseren. Kijk voor meer informatie en het bestellen van een tent op protestantsekerk.nl/kerst.

Direct een vluchtelingentent aanvragen? Lees hier meer: 

Bestel een (gratis) vluchtelingentent

14 jun 2022 Pijl naar rechts

 

 lees verder
 
Kom naar de regionale Kerk in Actiedagen!

We zien je graag op:

  • 1 oktober in Waalwijk, Willem van Oranje College, De Gaard 4, 5146 AW
  • 15 oktober in Heerenveen, Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1, 8442 EZ  
  • 19 november in Gouda, De Goudse Waarden, Heemskerkstraat 105, 2805 SN

We organiseren de Kerk in Actiedagen regionaal zodat iedereen in de gelegenheid is om te komen. Je kunt de voor jou meest geschikte locatie kiezen.

Aanmelden

Wat gaan we doen?

Op deze dag kun je kiezen uit diverse workshops en bijeenkomsten rond 5 thema's:

  • De geloofstafel | Over je geloof delen met mensen uit andere landen
  • De generatietafel | Over het betrekken van jonge generaties bij diaconaat
  • De buurttafel | Over zichtbaar zijn in je omgeving
  • De groene tafel | Over duurzaamheid 
  • De Kerk in Actietafel | Over hoe Kerk in Actie je helpt bij je diaconale taak 

Voor wie zijn de Kerk in Actiedagen?

Voor diakenen, zwo- en zendingscommissieleden, predikanten, jongerenwerkers en iedereen die diaconaat een warm hart toedraagt.

Kosten

De kosten voor deelname aan één van de Kerk in Actiedagen zijn €17,50.

Meld je hier aan voor een van de 3 regionale Kerk in Actiedagen

 lees verder
 
Carla Dik-Faber wordt projectleider GroeneKerken

Duurzame politica

Dik-Faber maakte zich als toegewijd ChristenUnie-politica hard voor duurzaamheid: ze zette zich in voor concrete doelen, zoals het invoeren van statiegeld om afval te beperken en in 2017 was ze medeverdediger van het initiatiefwetsvoorstel-Klimaatwet. In 2017 werd ze uitgeroepen tot Groenste politica. Dik-Faber is ook wel bekend van haar Prinsjesdag-outfits, altijd uit gerecycled materiaal: "Ik droeg deze outfits altijd met een dubbele boodschap, enerzijds om te laten zien hoe vervuilend de kledingindustrie is, maar anderzijds ook met de hoopvolle boodschap dat het wel anders kán!" 

Wat vraagt de Bijbel van ons?

Sinds haar afscheid van de politiek in 2021 studeert ze sinds september 2021 parttime theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven: "Ik ben theologie gaan studeren om me te verdiepen in wat de Bijbel zegt over Gods liefde voor de schepping en wat dat vervolgens van ons mensen vraagt. Er staat een mooi netwerk van GroeneKerken waar al veel groene dingen gebeuren: de discussie over hoe je een duurzaam leven in de kerk en in je persoonlijk leven handen en voeten kunt geven is op gang, maar er is behoefte aan verdieping. Tegelijkertijd zijn er ook nog genoeg kerken die minder met het onderwerp duurzaamheid bezig zijn, het gesprek met die kerken ga ik ook graag aan. Aan deze verbreding en verdieping hoop ik een bijdrage te kunnen leveren." 

Compassie en gedrevenheid

Karin van den Broeke, programmaleider bij Kerk in Actie: "We zijn zo blij met de komst van Carla Dik-Faber naar GroeneKerken. Ze brengt natuurlijk haar achtergrond in de politiek, haar netwerk en haar theologische studie mee, we zien daarnaast haar enorme bewogenheid om Gods schepping en hoe ze die overal uitdraagt. We verwachten van haar dat ze met Groene Kerken de verdiepingsslag kan maken waar we aan toe zijn. We zijn blij dat ze haar geweldige gedrevenheid wil inzetten voor het netwerk van GroeneKerken."

René van de Kieft, directeur Maatschappij van Welstand: "GroeneKerken is een begrip geworden in kerkelijk Nederland als het gaat om geloofsgemeenschappen op weg te helpen in verduurzaming. Tegelijkertijd is er nog een groot potentieel aan te boren om kerken in bewustwording en bezieling verder te laten groeien. Tegen deze achtergrond is de komst van Carla Dik-Faber als nieuwe projectleider een prachtige samenloop. Zij leeft duurzaamheid en heeft een diep verlangen om de pracht en herstel van de Schepping te verbinden met geloof en het nemen van onze verantwoordelijkheid als christenen. Wij zijn ontzettend blij en dankbaar dat zij deze voortrekkersrol bij Groene Kerken op zich wil nemen en wij zijn vol vertrouwen dat haar haar compassie en gedrevenheid verschil gaat maken voor de ontwikkeling van Groene Kerken."

Over GroeneKerken

GroeneKerken is het duurzame platform voor kerken waarvan, sinds de start in 2012, al meer dan 350 geloofsgemeenschappen deel zijn geworden. GroeneKerken is een gezamenlijk initiatief van Kerk in Actie en Maatschappij van Welstand.

Naar de website van GroeneKerken

Duurzaamheid

Pijl naar rechts
 lees verder
 
Ieder mens is geroepen om boer te zijn

Heel dominant in de discussie is de gedachte dat boeren en natuur per definitie elkaars vijanden zijn. Maar nog niet zo lang geleden vormden boerderijen en het boerenland juist een ideale leefomgeving voor heel veel wilde dieren. Nu is er natuurlijk wel iets aan de hand, ergens is een afslag genomen die heeft geleid tot de huidige problematiek. Echter in plaats van te zoeken naar waar de samenleving uit de bocht is gevlogen en daarvan te leren, wordt de keuze voorgelegd: of boeren of natuur. En zo staan allerlei partijen tegenover elkaar.  

Met beide voeten in de klei

Ds. Marco Batenburg, preses van de generale synode: "In de bijbel staat dit in een heel ander perspectief. In Genesis schept God de mens (Adam) uit aarde (Hebreeuws: Adama). De mens staat dus per definitie in verbinding met de aarde. Vervolgens krijgt de mens de opdracht die aarde, waaruit hij zelf is geschapen, te bewerken en bewaren. Letterlijk met beide voeten in de klei. In die zin is ieder mens geroepen om boer te zijn, om alles wat leeft te helpen floreren én te genieten van de vruchten die dat oplevert. Bewerken en bewaren, ze houden elkaar in balans."

Er zijn grenzen

Maar zo is de samenleving niet ingericht: alles moet altijd groeien, er moet meer geproduceerd worden en er moet meer verdiend worden. Daarmee is de samenleving in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd en de boeren plukken daar nu de wrange vruchten van. Het probleem van die grenzeloosheid vraagt echter om een veel groter gesprek dan alleen het gesprek over stikstof. Een gesprek dat de lange termijn op het oog heeft en recht doet aan zowel de boeren, de burgers en de aarde. 

Recht doen aan de boer, de burger en de schepping

Ds. Batenburg: "Bij dit gesprek moet iedereen aan tafel. We moeten weg uit de polarisatie. Want niet iedereen is boer, maar iedereen eet. De eerlijke vragen moeten hier gesteld worden: zijn we als samenleving uit de bocht gevlogen? Wat is 'genoeg'? Waar liggen nou eigenlijk de grenzen? Wat zijn echte perspectieven binnen die grenzen, waarbij we recht doen aan de boer, de burger en de schepping? Wat zijn voorbeelden waarvan we kunnen leren? De kerk wil een plek zijn waar deze vragen gesteld kunnen worden. Niet in een debat tegenover elkaar, maar in gesprek als broeders en zusters met een gezamenlijke taak in de zorg voor de schepping."

'Waar is de kerk in het stikstofdebat?'

In het Nederlands Dagblad verscheen op 23 juni een opiniestuk waarin afgevaardigden van christelijke netwerken, organisaties en kerken(koepels), waaronder de Protestantse Kerk in Nederland, geloofsgemeenschappen oproepen om in gesprek en in gebed te gaan over het stikstofdebat.

Opiniestuk 'Waar is de kerk in het stikstofdebat?'

Op de website van Micha Nederland staan tips en materiaal voor kerken om rond dit thema in gesprek te gaan. 

De Protestantse Kerk werkt samen met onder andere GroeneKerken, Micha Nederland, A Rocha, CCA (Contact Christen Agrarisch) en de werkgroep Kerken en Landbouw rond dit onderwerp. Er wordt gewerkt aan netwerken, materialen voor gesprek en het ondersteunen van initiatieven die perspectief bieden voor een landbouw die recht doet aan mens en natuur. Neem voor meer informatie contact op via info@protestantsekerk.nl

Gebed voor de boeren

24 jun 2022 Pijl naar rechts

 

Bronnen

 lees verder
 
Petrus in het land LIVE: ook in jouw gemeente?

Vanaf eind oktober tourt de Petrus-band voor de tweede keer door het land! De band met o.a. Frank van Essen en Eline Segers gaat weer op pad langs plaatselijke gemeenten om geliefde liederen uit tv-programma 'Petrus in het land' (KRO-NCRV) ten gehore te brengen. In dit tv-programma worden vertrouwde, nieuwe én vergeten liederen uit het Liedboek van een nieuw muzikaal jasje voorzien.

Wil je dat de Petrus-band ook langs jouw gemeente komt? Boek dan nu een van de concerten! Deze avonden kosten je gemeente niets, er zijn wel een paar voorwaarden die je kunt vinden op zingenindekerk.nl/voorwaarden. De concerten zijn te boeken op de volgende data:

donderdag 27 oktober 2022vrijdag 28 oktober 2022 donderdag 3 november 2022vrijdag 4 november 2022  donderdag 10 november 2022 vrijdag 11 november 2022 zaterdag 12 november 2022 zaterdag 3 december 2022 

>> Een concert aanvragen

 lees verder